Protokół badania trzeźwości w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia czym jest protokół badania trzeźwości w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. 

Z nagrania dowiecie się, iż protokół badania trzeźwości jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Protokół badania trzeźwości kierującego pojazdem powinien zawierać co najmniej: oznaczenie miejscowości i daty wykonania badania trzeźwości i sporządzenie protokołu stopień, imię i nazwisko Policjanta sporządzającego protokół, dane osobowe kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości, określenie przyczyny przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem ze wskazaniem jego zachowania (sposób mowy, chodu itp), oznaczenie typu i numeru alkomatu użytego do badania, wypełnioną tabelę uzyskanych wyników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i godziny oraz minuty przeprowadzonego badania, informację o zgłoszeniu przez kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości o zgłoszeniu żądania badania krwi, informację o zgłoszeniu przez badanego uwag do prawidłowości zabezpieczenia ustnika, podpis Policjanta przeprowadzającego badanie, podpis kierującego pojazdem poddanego badaniu trzeźwości lub informację o odmowie podpisania przez niego protokołu.

Ponadto do protokołu badania trzeźwości załączone są wydruki z przeprowadzonych badań. Na wydrukach znajdują się informacje m.in. wskazujące czas wydechu oraz objętość wydechu.

Przeprowadzenie przez Policję badania trzeźwości kierującego pojazdem w sposób niezgodny z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu badania trzeźwości. Podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierującego pojazdem powinno skutkować uniewinnieniem kierującego pojazdem od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza protokołu badania trzeźwości oraz dołączonych do protokołu wydruków z przeprowadzonych badań.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo opisuje czym jest i jakie informacje zawiera protokół badania trzeźwości w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie przez Sąd w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. (Na czym polega niepewność pomiaru analizatorów wydechu w sprawie o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu?). 

Natomiast w nagraniu umieszczonym pod artykułem Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia jakie znaczenie ma uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru alkomatu w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Z nagrania dowiecie się, iż każdy analizator wydechu mierzy stężenie alkoholu w organizmie kierującego z dopuszczalnym przez producenta marginesem niepewności. Niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj 0,01 oraz 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wzięcie przez Sąd pod uwagę niepewności pomiaru alkomatu powinno skutkować uznaniem oskarżonego za winnego wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., a nie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia szczegółowo jakie znaczenie ma wzięcie pod uwagę przez Sąd niepewności pomiaru alkomatu przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

oraz

0,26 mg/l co oznacza?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Ile wynosi oraz gdzie znajduje się informacja o niepewności pomiaru alkomatu oraz w aktach sprawy o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie przez Sąd w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. (Na czym polega niepewność pomiaru analizatorów wydechu w sprawie o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia m.in. ile wynosi zazwyczaj niepewność pomiaru alkomatu i gdzie znajdziemy informację o niepewności pomiaru alkomatu, którym zostaliśmy badani. 

Z nagrania dowiecie się, iż niepewność pomiaru alkomatu wynosi zazwyczaj od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast informację jaką niepewność pomiaru ma alkomat, którym zostaliście zbadani znajdziecie na świadectwie wzorcowania, które znajduje się aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia jakie znaczenie ma niepewność pomiaru alkomatu oraz gdzie należy szukać informacji o niepewności pomiaru.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Na czym polega niepewność pomiaru analizatorów wydechu w sprawie o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu?

W poprzednim nagraniu Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił jakich analizatorów wydechu używają funkcjonariusze Policji do badania trzeźwości kierujących. (Jakich alkomatów używają funkcjonariusze Policji do badania trzeźwości kierujących pojazdami?)

Natomiast w nagraniu umieszczonym poniżej wyjaśniamy na czym polega niepełność pomiaru alkomatów i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie przez Sąd w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. 

Z nagrania dowiecie się, iż niepewność pomiaru alkomatu oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar margines błędu, z jakim alkomat może podawać stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Niepewność pomiaru wynosi najczęściej od 0,01 do 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dla przykładu:

Jeżeli najwyższy wynik badania trzeźwości kierującego samochodem wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego, przy niepewności pomiaru 0,01 mg/l wynosiło nie mniej niż 0,09 i nie więcej niż 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia na czym polega niepewność pomiaru alkomatu.

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu znajdziesz w artykułach:

Na czym polega niepewność pomiaru (błąd pomiaru) przy badaniu trzeźwości kierującego?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , | Skomentuj

Jakich alkomatów używają funkcjonariusze Policji do badania trzeźwości kierujących pojazdami?

W niniejszym artykule wyjaśnimy jakich analizatorów wydechu używają funkcjonariusze Policji do badania trzeźwości kierujących.

Z nagrania dowiecie się, iż do kontroli trzeźwości Policja używa najczęściej trzech rodzajów alkomatów:

 1. przesiewowe analizatory wydechu np. Alcoblow – służą do wstępnej kontroli trzeźwości, tzn. wskazuje czy w organizmie kierującego znajduje się alkohol poprzez zapalenie się zielonej lub czerwonej lampki,

 2. Podręczne analizatory wydechu np. Alco-Sensor IV – są to alkomaty wyposażone w drukarkę inaczej niż przesiewowe alkomaty,

 3. stacjonarne analizatory wydechu np. Alkometr A2.0 – tzw. dowodowe analizatory wydechu, również wyposażone w drukarkę.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia analizatory wydechu używane przez Policję do badania trzeźwości kierujących. 

 

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo do wglądu w akta sprawy?

W nagraniu umieszczonym pod artykułem Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia od kiedy osoba podejrzana o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. ma prawo do wglądu w akta sprawy oraz dlaczego ważne jest, aby osoba podejrzana zapoznała się z aktami sprawy.

Z nagrania dowiecie się, iż prawo do zapoznania się z aktami sprawy przysługuje sprawcy przestępstwa od momentu przedstawienia mu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdyż z tą chwilą osoba ta staje się podejrzanym.

Prawo do wglądu w akta sprawy obejmuje zapoznanie się z całością akt sprawy, jak również wykonanie ich fotokopii oraz kserokopii. Koszt kserokopii jednej strony wynosi 1 zł.

Pamiętaj, że zanim podejmiesz decyzję np. o dobrowolnym poddaniu się karze, warto jest zapoznać się z aktami sprawy, gdyż może się okazać, iż Twoje badanie trzeźwości nie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, co może spowodować, iż zgromadzony materiał dowodowy jest niewystarczający do uznania Cię za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo wyjaśnia jak wygląda prawo podejrzanego do zapoznania się z aktami sprawy o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy można cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie o przestępstwo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł zastosować tę instytucję.

Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia czy podejrzany, który podczas przesłuchania na Policji wyraził zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 kp.k. czyli na dobrowolne poddanie się karze, może wycofać swoją zgodę i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.? 

Z nagrania dowiecie się, iż podejrzany, który wyraził zgodę na skazanie w trybie art. 335 k.p.k., jak najbardziej może cofnąć swoją zgodę. Oświadczenie o cofnięciu zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. najpóźniej należy złożyć na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem wydania wyroku skazującego. Wówczas oskarżony powinien stawić się na wyznaczone posiedzenie i oświadczyć, że cofa zgodę na wydanie wyroku skazującego na karę uzgodnioną z Prokuratorem.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia procedurę cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k.

Więcej na temat cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykułach:

Czy w przypadku wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. podejrzany o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy w przypadku popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia czy osoby wobec, których Policja skierowała do Sądu wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. mogą złożyć wniosek o warunkowe umorzenia postępowania karnego.

Z nagrania dowiecie się, iż w prawie wykroczeń nie występuje instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Instytucja ta występuje jedynie w prawie karnym. Powyższe oznacza, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego mogą ubiegać się jedynie osoby, które zostały oskarżone o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Natomiast osoby, które zostały obwinione o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. mogą złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia powyższą kwestię.

Więcej na temat wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu art. 87 § 1 k.w. oraz odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu znajdziesz w artykule:

Odstąpienie przez Sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.k.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sad bierze pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k..

Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 66 § 1 k.k., aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi ustalić, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest nieznaczny. Innymi słowy, jeżeli Sąd uzna, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest wysoki, wówczas nie może wydać wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. 

W sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości Sąd bierze pod uwagę m.in.:

 • porę oraz miejsce prowadzenia samochodu,

 • jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych,

 • czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia stopień społecznej szkodliwości przy przestępstwie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednim nagraniu wyjaśniliśmy kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się, iż Sąd rozważając kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego bierze pod uwagę m.in.: okoliczności w jakich oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które to okoliczności przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj.

 • pora oraz miejsce prowadzenia samochodu,

 • jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych,

 • czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia w/w okoliczności.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W poprzednim artykule Adwokat Małgorzata Fil wyjaśniła na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. (czyt. Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.).

Natomiast w niniejszym nagraniu skupimy się na wyjaśnieniu kiedy Sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego, tj. jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się m.in., zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia w/w przesłanki.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil omawia instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego. Powyższe oznacza, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną.

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.:

 • wyznacza okres próby, który wynosi 1 rok, 2 lub 3 lata,

 • nakłada dla oskarżonego obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

 • może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, lub jeżeli uzna, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia na czym polega oraz kiedy Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz wykroczenie prowadzenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia co grozi kierującemu za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a co grozi kierującemu za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z nagrania dowiecie się, iż za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka karę grzywny oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów. 

Natomiast w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i wydania wyroku skazującego Sąd orzeka karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności oraz orzeka zakaz prowadzenia samochodów na okres od 3 do 15 lat. Oczywiście Sąd ma nadal możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. a wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast w artykule Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.? Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił na czym polega różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na stronie jazdapopijanemu.pl, będziemy w przejrzysty sposób omawiać najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bloga oraz będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane przez czytelników bloga pytania.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia na czym polega różnica pomiędzy przestępstwem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a wykroczeniem prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z nagrania dowiecie się, iż wykroczenie  prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyższe oznacza, że jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania wyniesie 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższy, to taki czyn nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Innymi słowy, jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania alkomatem przekroczy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas takiej osobie zostanie przestawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. a wykroczeniem z art.  87 § 1 k.w.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie nietrzeźwości?

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie po użyciu alkoholu?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak ustalić rzeczywistą niepewność pomiaru urządzenia Alco-Sensor IV w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Jak zostało już wskazane w artykule: Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l istotne znaczenie ma kwestia tzw. „niepewności pomiarowej alkomatu„.

W takich sprawach, ustalenie i uwzględnienie rzeczywistej niepewności pomiarowej analizatora wydechu może prowadzić do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż niepewność pomiaru wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego. Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia. Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l.

Co istotne, zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń analizatorów alkoholu, w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie procedury ustalania rzeczywistej niepewności pomiarowej urządzenia Alco-Sensor IV.

Niepewność pomiaru alkomatu jest pojęciem złożonym, gdyż dotyczy całej metody badawczej, w której niepewność wzorcowania przyrządu pomiarowego (widniejąca na świadectwie wzorcowania alkomatu) jest tylko jedną ze składowych niepewności pomiaru.

W przypadku zastosowania do oznaczenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu analizatora Alco-Sensor IV mamy do czynienia następującymi składowymi niepewności:

 1. wzorcowanie przyrządu (wartość ze świadectwa wzorcowania 0,01 mg/l);

 2. warunki środowiskowe (czynniki środowiskowe oznaczone są w instrukcji obsługi urządzenia, maksimum dokładności urządzenia zachodzi przy temperaturze pracy: od 0 º do 40 º, ciśnieniu: od 600 do 1300 hPa, wilgotności : od 0% do 100%), z uwagi na fakt, że przyrząd jest wzorcowany w temperaturze 20 ÷ 22 º C, a pomiary dokonywane są w warunkach drogowych, można oszacować wpływ temperatury na poziomie 0,005 mg/l;

 3. czynniki przeszkadzające (np. dym papierosowy, wielokrtone używanie tego samego ustnika – wpływ czynników przeszkadzających na pomiar szacuje się na poziomie 0,01 mg/l);

 4. pobór reprezentatywnej próbki do badania (oprogramowanie Alco -Sensor IV jest tak skonfigurowane, aby osoby mogące wydmuchać więcej niż 1,5 l powietrza, miały pobraną próbkę powietrza do analizy dopiero wówczas, gdy będą kończyły wydmuchiwanie powietrza. Pary alkoholu mają tendencję do zatrzymywania się w płucach, przed pomiarem płuca powinny być więc przewentylowane o dopiero później powinien być dwukrotnie przeprowadzony pomiar; jako wiążąca powinna być uznana wartość niższa – niepewność związana z próbkobraniem szacuje się na poziomie 0,02 mg/l;

 5. powtarzalność pomiaru (tzw. czynnik ludzki, badania są prowadzone rutynowo przez osoby przeszkolone w związku z tym niepewność powtarzalności pomiaru będzie na poziomie niepewności wzorcowania przyrządu tj. 0,01 mg/l);

 6. kontrola jakości badań (zerowanie, próbki kontrolne itp. ) – przed każdym pomiarem w cyklu automatycznym wykonywane jest zerowanie przyrządu, niepewność ustawienia zera równa jest niepewności wzorcowania przyrządu, tj. 0,01 mg/l;

 7. flora saprofityczna fizjologicznie występująca w organizmie ludzkim – wpływ ten jest wybitnie osobiczny, na poziomie ok. 0,015 mg/l ;

 8. zasilanie – szzególnie gdy urządzenie jest na wyczerpaniu, niepewność w tym wypadku wynosi 0,005 mg/l .

Wartość niepewności związanej z przyrządem równa jest pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum w/w składowych niepewności, tj. 0,0218 gm/l.,

Niepewność całkowita pomiaru równa jest natomiast pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum składowych niepewności w postaci:

 • niepewności związanej z próbkobraniem – 0,02 mg/l;

 • niepewności powtarzalności pomiaru – 0,01 mg/l;

 • niepewności ustawienia zera – 0,01 mg/l;

 • niepewnosci związanej z przyrządem – 0,0218 mg/l

tj. 0,0328 mg/l.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem jednoznacznie należy, iż niepewność pomiarowa wskazana na świadectwie wzorcowania urządzenia Alco-Sensor IV wynosząca 0,01 mg/l jest znacznie mniejsza od rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru wynoszącej 0,0328 mg/l.

W sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l warto zatem zasięgnąć opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w celu ustalenia rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru. Ustalenie i uwaględnienie rzeczywistej niepewnosci pomiaru może być podstawą do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 3 komentarze