Od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo do wglądu w akta sprawy?

W nagraniu umieszczonym pod artykułem Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia od kiedy osoba podejrzana o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. ma prawo do wglądu w akta sprawy oraz dlaczego ważne jest, aby osoba podejrzana zapoznała się z aktami sprawy.

Z nagrania dowiecie się, iż prawo do zapoznania się z aktami sprawy przysługuje sprawcy przestępstwa od momentu przedstawienia mu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdyż z tą chwilą osoba ta staje się podejrzanym.

Prawo do wglądu w akta sprawy obejmuje zapoznanie się z całością akt sprawy, jak również wykonanie ich fotokopii oraz kserokopii. Koszt kserokopii jednej strony wynosi 1 zł.

Pamiętaj, że zanim podejmiesz decyzję np. o dobrowolnym poddaniu się karze, warto jest zapoznać się z aktami sprawy, gdyż może się okazać, iż Twoje badanie trzeźwości nie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, co może spowodować, iż zgromadzony materiał dowodowy jest niewystarczający do uznania Cię za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo wyjaśnia jak wygląda prawo podejrzanego do zapoznania się z aktami sprawy o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy można cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie o przestępstwo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł zastosować tę instytucję.

Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia czy podejrzany, który podczas przesłuchania na Policji wyraził zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 kp.k. czyli na dobrowolne poddanie się karze, może wycofać swoją zgodę i złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.? 

Z nagrania dowiecie się, iż podejrzany, który wyraził zgodę na skazanie w trybie art. 335 k.p.k., jak najbardziej może cofnąć swoją zgodę. Oświadczenie o cofnięciu zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. najpóźniej należy złożyć na posiedzeniu Sądu wyznaczonym celem wydania wyroku skazującego. Wówczas oskarżony powinien stawić się na wyznaczone posiedzenie i oświadczyć, że cofa zgodę na wydanie wyroku skazującego na karę uzgodnioną z Prokuratorem.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia procedurę cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k.

Więcej na temat cofnięcia zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykułach:

Czy w przypadku wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. podejrzany o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy w przypadku popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia czy osoby wobec, których Policja skierowała do Sądu wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. mogą złożyć wniosek o warunkowe umorzenia postępowania karnego.

Z nagrania dowiecie się, iż w prawie wykroczeń nie występuje instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Instytucja ta występuje jedynie w prawie karnym. Powyższe oznacza, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego mogą ubiegać się jedynie osoby, które zostały oskarżone o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Natomiast osoby, które zostały obwinione o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. mogą złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia powyższą kwestię.

Więcej na temat wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu art. 87 § 1 k.w. oraz odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu znajdziesz w artykule:

Odstąpienie przez Sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.k.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sad bierze pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k..

Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 66 § 1 k.k., aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi ustalić, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest nieznaczny. Innymi słowy, jeżeli Sąd uzna, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest wysoki, wówczas nie może wydać wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. 

W sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości Sąd bierze pod uwagę m.in.:

 • porę oraz miejsce prowadzenia samochodu,

 • jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych,

 • czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia stopień społecznej szkodliwości przy przestępstwie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednim nagraniu wyjaśniliśmy kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się, iż Sąd rozważając kwestię warunkowego umorzenia postępowania karnego bierze pod uwagę m.in.: okoliczności w jakich oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości pomimo spożytego wcześniej alkoholu, a które to okoliczności przemawiają za tym, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa należy ocenić jako nieznaczny, tj.

 • pora oraz miejsce prowadzenia samochodu,

 • jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych,

 • czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia w/w okoliczności.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W poprzednim artykule Adwokat Małgorzata Fil wyjaśniła na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. (czyt. Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.).

Natomiast w niniejszym nagraniu skupimy się na wyjaśnieniu kiedy Sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego, tj. jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się m.in., zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wówczas gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 • okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 • sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil szczegółowo omawia w/w przesłanki.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil omawia instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Z nagrania dowiecie się, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne stwierdza fakt popełnienia przez sprawcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego z uwagi na szczególne łagodzące okoliczności dotyczące sprawcy przestępstwa oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu odstępuje od wydania wyroku skazującego. Powyższe oznacza, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, tj. zachowuje czystą kartę karną.

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.:

 • wyznacza okres próby, który wynosi 1 rok, 2 lub 3 lata,

 • nakłada dla oskarżonego obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

 • może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, lub jeżeli uzna, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia na czym polega oraz kiedy Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po zaostrzeniu przepisów Kodeksu karnego z 18 maja 2015r.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz wykroczenie prowadzenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia co grozi kierującemu za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a co grozi kierującemu za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z nagrania dowiecie się, iż za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka karę grzywny oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów. 

Natomiast w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i wydania wyroku skazującego Sąd orzeka karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności oraz orzeka zakaz prowadzenia samochodów na okres od 3 do 15 lat. Oczywiście Sąd ma nadal możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. a wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast w artykule Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.? Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił na czym polega różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na stronie jazdapopijanemu.pl, będziemy w przejrzysty sposób omawiać najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bloga oraz będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane przez czytelników bloga pytania.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia na czym polega różnica pomiędzy przestępstwem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a wykroczeniem prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z nagrania dowiecie się, iż wykroczenie  prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyższe oznacza, że jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania wyniesie 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższy, to taki czyn nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Innymi słowy, jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania alkomatem przekroczy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas takiej osobie zostanie przestawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. a wykroczeniem z art.  87 § 1 k.w.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie nietrzeźwości?

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie po użyciu alkoholu?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak ustalić rzeczywistą niepewność pomiaru urządzenia Alco-Sensor IV w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Jak zostało już wskazane w artykule: Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l istotne znaczenie ma kwestia tzw. „niepewności pomiarowej alkomatu„.

W takich sprawach, ustalenie i uwzględnienie rzeczywistej niepewności pomiarowej analizatora wydechu może prowadzić do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż niepewność pomiaru wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego. Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia. Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l.

Co istotne, zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń analizatorów alkoholu, w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie procedury ustalania rzeczywistej niepewności pomiarowej urządzenia Alco-Sensor IV.

Niepewność pomiaru alkomatu jest pojęciem złożonym, gdyż dotyczy całej metody badawczej, w której niepewność wzorcowania przyrządu pomiarowego (widniejąca na świadectwie wzorcowania alkomatu) jest tylko jedną ze składowych niepewności pomiaru.

W przypadku zastosowania do oznaczenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu analizatora Alco-Sensor IV mamy do czynienia następującymi składowymi niepewności:

 1. wzorcowanie przyrządu (wartość ze świadectwa wzorcowania 0,01 mg/l);

 2. warunki środowiskowe (czynniki środowiskowe oznaczone są w instrukcji obsługi urządzenia, maksimum dokładności urządzenia zachodzi przy temperaturze pracy: od 0 º do 40 º, ciśnieniu: od 600 do 1300 hPa, wilgotności : od 0% do 100%), z uwagi na fakt, że przyrząd jest wzorcowany w temperaturze 20 ÷ 22 º C, a pomiary dokonywane są w warunkach drogowych, można oszacować wpływ temperatury na poziomie 0,005 mg/l;

 3. czynniki przeszkadzające (np. dym papierosowy, wielokrtone używanie tego samego ustnika – wpływ czynników przeszkadzających na pomiar szacuje się na poziomie 0,01 mg/l);

 4. pobór reprezentatywnej próbki do badania (oprogramowanie Alco -Sensor IV jest tak skonfigurowane, aby osoby mogące wydmuchać więcej niż 1,5 l powietrza, miały pobraną próbkę powietrza do analizy dopiero wówczas, gdy będą kończyły wydmuchiwanie powietrza. Pary alkoholu mają tendencję do zatrzymywania się w płucach, przed pomiarem płuca powinny być więc przewentylowane o dopiero później powinien być dwukrotnie przeprowadzony pomiar; jako wiążąca powinna być uznana wartość niższa – niepewność związana z próbkobraniem szacuje się na poziomie 0,02 mg/l;

 5. powtarzalność pomiaru (tzw. czynnik ludzki, badania są prowadzone rutynowo przez osoby przeszkolone w związku z tym niepewność powtarzalności pomiaru będzie na poziomie niepewności wzorcowania przyrządu tj. 0,01 mg/l);

 6. kontrola jakości badań (zerowanie, próbki kontrolne itp. ) – przed każdym pomiarem w cyklu automatycznym wykonywane jest zerowanie przyrządu, niepewność ustawienia zera równa jest niepewności wzorcowania przyrządu, tj. 0,01 mg/l;

 7. flora saprofityczna fizjologicznie występująca w organizmie ludzkim – wpływ ten jest wybitnie osobiczny, na poziomie ok. 0,015 mg/l ;

 8. zasilanie – szzególnie gdy urządzenie jest na wyczerpaniu, niepewność w tym wypadku wynosi 0,005 mg/l .

Wartość niepewności związanej z przyrządem równa jest pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum w/w składowych niepewności, tj. 0,0218 gm/l.,

Niepewność całkowita pomiaru równa jest natomiast pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum składowych niepewności w postaci:

 • niepewności związanej z próbkobraniem – 0,02 mg/l;

 • niepewności powtarzalności pomiaru – 0,01 mg/l;

 • niepewności ustawienia zera – 0,01 mg/l;

 • niepewnosci związanej z przyrządem – 0,0218 mg/l

tj. 0,0328 mg/l.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem jednoznacznie należy, iż niepewność pomiarowa wskazana na świadectwie wzorcowania urządzenia Alco-Sensor IV wynosząca 0,01 mg/l jest znacznie mniejsza od rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru wynoszącej 0,0328 mg/l.

W sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l warto zatem zasięgnąć opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w celu ustalenia rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru. Ustalenie i uwaględnienie rzeczywistej niepewnosci pomiaru może być podstawą do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na drodze leśnej lub polnej?

W niniejszym artykule opiszemy, czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na drodze leśnej lub polnej.

Celem wyjaśnienia tematyki artykułu odniesiemy się do jednego z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. IV KK 324/15.

Na kanwie przedmiotowej sprawy rozważeniu podlegało zagadnienie prawne dotyczące realizacji znamienia „ruchu lądowego” w kontekście drogi leśnej, w następującym stanie faktycznym:

X – został uznany za winnego tego, że pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, prowadził pojazd na drodze leśnej, tj. popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. Od wyroku Sądu I instancji odwołał się obrońca X zarzucając Sądowi obrazę prawa materialnego tj. art 244 k.k. poprzez jego błędną wykładnię i nieuzasadnione przyjęcie, że ruch lądowy w rozumieniu tego przepisu może odbywać się na drodze leśnej, wewnątrz kompleksu leśnego i drodze nie mającej charakteru drogi wewnętrznej.

Sąd II instancji podzielając w całości argumentację podniesioną w apelacji obrońcy, zmienił zaskarżony wyrok i uniewinnił X od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Od powyższego wyroku kasację wniósł Prokurator Okręgowy domagając się jego uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania przez Sąd odwoławczy. Prokurator oparł kasacje m.in. na rażącej obrazie przepisu art. 244 kk. poprzez błędne i dowolne uznanie, że znamię „ruch lądowy” nie obejmuje swoim zakresem drogi, po której w inkryminowanym czasie poruszał się oskarżony.

Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał go do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji.

W powoływanym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, m.in. iż: „Kryterium ruchu lądowego należy wiązać nie tylko z formalnym statusem konkretnej drogi, czy też określonego miejsca, lecz z faktyczną dostępnością i rzeczywistym wykorzystaniem tego miejsca dla ruchu pojazdów i innych uczestników„. Co najmniej dyskusyjny jest więc pogląd odrzucający a limine charakter drogi leśnej jako drogi wewnętrznej” . Ponadto SN podniósł, że: ” Kryterium powszechnej dostępności terenu, na którym ma odbywać się ruch lądowy, nie jest przydatne w odniesieniu do sytuacji, gdy chodzi o tereny, których dostępność dla ruchu pojazdów ze swej istoty lub na podstawie szczególnych unormowań (zakłady przemysłowe, kopalnie, lotniska, lasy) – jest limitowana. Jeżeli bowiem na takim terenie przygotowana jest droga przeznaczona dla ruchu wszystkich pojazdów należących do uprawnionych kategorii i taki ruch na tej drodze systematycznie się odbywa, to nie ma powodów, aby twierdzić, że nie ma on charakteru ruchu lądowego”.

W cytowanym orzeczeniu SN uznał więc, że sam status drogi leśnej nie przesądza o jej braku charakteru „ruchu lądowego”.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, SN zwrócił uwagę na fakt, iż przy rozstrzyganiu kryterium „ruchu lądowego” – prócz formalnoprawnego statusu drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych- należy brać pod uwagę także:

 • faktyczną dostępność drogi;

 • systematyczność ruchu na drodze;

 • stan techniczny drogi;

 • oznakowanie znakami drogowymi

Przenosząc powyższe na grunt problematyki przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, stwierdzić zatem jednoznacznie należy, iż w praktyce możliwe będzie zrealizowanie znamiom tego przestępstwa także na drodze leśnej lub polnej. Ostatecznie o spełnieniu kryterium „ruchu lądowego” decydować będą okoliczności faktyczne danej sprawy, oceniane pod kątem wyszczególnionych w powoływanym wyroku SN przesłanek.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub tel+48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Czy w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie warunkowo zawieszonej kary za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie czy wobec osoby skazanej za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary warunkowo zawieszonej za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Nie ulega wątpliwości, że osoba, która ponownie wsiada za kierownicę samochodu w stanie nietrzeźwości, naraża się na poważniejsze konsekwencje prawne, aniżeli osoba, której taka sytuacja przytrafia się po raz pierwszy w życiu.

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k., popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości przez osobę niekaraną dotąd za to przestępstwo jest zagrożone, karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawcy, który ponownie popełnienia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, grozi natomiast kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Należy mieć jednak na uwadze, że to nie wszystkie możliwe konsekwencje prawno-karne, jakie może ponieść sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k.

Może bowiem zdarzyć się tak, że sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. za poprzednie przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W takiej sytuacji, pojawić się może pytanie czy wobec skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd „odwiesi” skazanemu orzeczoną wcześniej w zawieszeniu karę pozbawienia wolności.

Kluczowe znaczenie w omawianej materii ma art. 75 k.k. regulujący przesłanki zarządzenia wykonania kary.

Zgodnie z § 1 powołanego artykułu: „Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania”.

Przenosząc powyższe na grunt sytuacji ponownego prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości w okresie próby związanej z orzeczeniem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. zauważyć należy, że Sąd zarządzi obligatoryjnie sprawcy przestępstwa art. 178a § 4 k.k. warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności, tylko wówczas gdy za czyn z art. 178a § 4 k.k. zostanie on prawomocnie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż w tego typu sytuacjach tj. przy ponownym prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości przez osobę która uprzednio została prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. – co do zasady Sąd orzeknie wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. karę bezwzględnego pozbawienia wolności – co w konsekwencji doprowadzi do „odwieszenia” warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za pierwsze przestępstwo.

Podkreślić w tym miejscu warto, iż szczególnych wypadkach Sąd może w oparciu o przepis art. 37a k.k. orzec wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. (który popełnił przestępstwo w okresie próby) zamiast kary bezwzględnego pozbawienia wolności karę grzywny bądź karę ograniczenia wolności (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czy Sąd obligatoryjnie orzeka karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.?).

W przypadku natomiast, gdy sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. zostanie skazany prawomocnie na inną karę niż kara bezwzględnego pozbawienia wolności (np. karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), wówczas Sąd będzie mógł fakultatywnie (a nie obowiązkowo), zarządzić mu warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Sytuację tą reguluje art. 75 § 2 k.k. zgodnie z którym: „Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku”.

Więcej na temat przestępstwa z art. 178a par. 4 znajduje się w artykułach:

Kara za przestępstwo za art. 178a § 4 k.k.

oraz

 Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co powinien zrobić oskarżony, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania z art. 178a § 1 k.k.?

Jak była już mowa w artykule: Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.? w praktyce może pojawić się sytuacja, gdy uprzednia karalność za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. ulegnie zatarciu w toku postępowania karnego, tj. po skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia o popełnienie przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., a przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie.

Konsekwencją powyższego jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, z § 4 na § 1 art. 178a k.k., która rodzi dla oskarżonego korzystniejszą sytuację prawno – represyjną (odpowiedzialność karna na podstawie art. 178a § 4 k.k. jest znacznie surowsza aniżeli na podstawie art. 178a § 1 k.k.)

Sąd rozpoznający sprawę, powinien z urzędu badać stan faktyczny sprawy pod kątem istnienia przesłanek z art. 178 a § 4 k.k., a zatem istnienia uprzedniej karalności oskarżonego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

W praktyce, polega to na tym, że Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Sądowego z zapytaniem o udzielenie informacji na temat karalności oskarżonego (czyli jego Karty Karnej). Trzeba mieć jednak przy tym na uwadze, iż co do zasady aktualizacja danych na temat karty karnej następuje co 6 miesięcy, tj. dopiero po upływie 6 miesięcy od uzyskania informacji na temat karalności oskarżonego, Sąd zwraca się z nowym zapytaniem o karalność. Oznacza to, że Sąd może wyrokować na podstawie danych z Karty Karnej oskarżonego, przedstawionych nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed wydaniem wyroku.

Tymczasem w praktyce, może zdarzyć się tak, że zatarcie skazania nastąpi w niedługim czasie przed wydaniem wyroku, np. na kilka tygodni przed wyrokowaniem.

Warto zatem, aby oskarżony lub jego obrońca „monitorował” moment zatarcia się skazania za poprzednie przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Należy wskazać w tym miejscu, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Sądy orzekają karę grzywny bądź karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (rzadziej orzekana jest kara ograniczenia wolności – zazwyczaj ma to miejsce w przypadku osób bezrobotnych, wobec których orzekanie kary grzywny jest niecelowe).

Zgodnie z art. 107 § 4a k.k. zatarcie skazania na karę grzywny następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W myśl zaś art. 76 § 1 k.k. skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (który wynosi od roku do 3 lat).

Należy przy tym zauważyć, że jeżeli wobec sprawcy przestępstwa orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych), przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania .

Nadto co istotne, jak wynika z treści art. 108 k.k. zatarcie wszystkich skazań następuje jednocześnie. Oznacza to, że jeśli w karcie karnej sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. widniałyby przestępstwa, które podlegałyby zatarciu później niż skazanie za jazdę w stanie nietrzeźwości, to zatarcie przestępstwa z art. 178a par. 1 k.k. mogłoby nastąpić dopiero po upływie terminu zatarcia pozostałych czynów.

Mając wiedzę na temat zatarcia skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. – w toku postępowania o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. – oskarżony lub jego obrońca powinni wystąpić do Sądu z wnioskiem o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu z art. 178a § 4 k.k. na art. 178a § 1 k.k. powołując się przy tym na aktualną Kartę Karną oskarżonego (uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego).

Więcej na temat przestępstwa z art. 178a par. 4 znajduje się w artykułach:

Kara za przestępstwo z art. 178a par 4 k.k.

oraz

Ponowne kierowanie samochodem po alkoholu

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Jak zostało wskazane w artykule: Kiedy sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zostanie przestawiony zarzut z art. 178a § 4 k.k.? warunkiem skazania sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości na podstawie art. 178a § 4 k.k. jest uprzednia karalność za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego.

Uprzednia karalność sprawcy za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości musi więc zachodzić:

 • w momencie popełnienia czynu oraz

 • w dacie wydania wyroku skazującego.

 W praktyce może pojawić się sytuacja, gdy uprzednia karalność za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. ulegnie zatarciu w toku postępowania karnego, tj. po skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia o popełnienie przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., a przed wydaniem prawomocnego wyroku w sprawie.

Może pojawić się wówczas pytanie, jak taka okoliczność wpływa na sytuację procesową sprawcy oskarżonego o ponowne prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Stwierdzić należy, iż zatarcie skazania za uprzednie przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. w toku postępowania o przestępstwo z art 178a § 4 k.k. ma fundamentalne znaczenie dla oskarżonego, bowiem daje podstawy do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu, z § 4 na § 1 art. 178a k.k. , co z kolei wpływa na kwestię grożącej mu odpowiedzialności karnej.

 Trzeba bowiem mieć na uwadze, że osoba, która ponownie wsiadła za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu, naraża się na znacznie poważniejsze sankcje karne, aniżeli osoba, której taka sytuacja przytrafiła się po raz pierwszy.

Popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości przez osobę nie karaną dotąd za to przestępstwo jest bowiem zagrożone, zgodnie z art. 178a §1 k.k., karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, jak wskazuje praktyka, bardzo rzadko zdarza się, by Prokurator wnosił o skazanie sprawcy tego przestępstwa na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Inaczej rzecz ma się w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Sprawca tego przestępstwa naraża się na surowszą odpowiedzialność karą tj. na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z mojej praktyki zawodowej wynika , że w takich przypadkach Prokuratorzy żądają wymierzenia oskarżonemu kary od 6 miesięcy do 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Co więcej, zgodnie z art. 42 § 3 k.k. (w brzmieniu po nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r.) Sąd orzeka wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo, zgodnie z nowym stanem prawnym w przypadku skazania sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. Sąd orzeka wobec niego obligatoryjnie obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł. Kwota maksymalna, jaką Sąd może wymierzyć, wynosi natomiast 60.000 zł (więcej na ten temat w artykule: Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.?)

W świetle powyższego, nie powinno ulegać wątpliwości, iż będąca konsekwencją zatarcia uprzedniego skazania w toku postępowania, zmiana kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z art 178a § 4 k.k. na art. 178a§ 1 k.k. niesie dla niego szereg korzyści w sferze prawno-karnej.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż Sąd może dokonać zmiany kwalifikacji prawnej czynu z urzędu (z własnej inicjatywy) bądź też na wniosek oskarżonego, który uzasadni swoje stanowisko powołując się na aktualną Kartę Karną, w której nie będzie już figurować skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (więcej na ten temat w artykule: Co powinien zrobić oskarżony, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania z art. 178a § 1 k.k.?

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w przypadku gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Sprawca działający w warunkach określonych w art. 178a § 4 k.k. naraża się na znacznie poważniejsze konsekwencje prawne, aniżeli osoba niekarana za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Jak bowiem wynika wprost z art. 178a § 4 k.k. za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania za to przestępstwo, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto mieć przy tym na uwadze, że jak wskazuje praktyka, bardzo rzadko zdarza się, by Prokurator wnosił o skazanie sprawcy tego przestępstwa na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Na gruncie praktyki orzeczniczej można zauważyć tendencję do orzekania przy tego rodzaju występków kary od 6 miesięcy do 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Co do zasady więc, ponowna jazda samochodem w stanie nietrzeźwości wiązać będzie się dla sprawcy z poniesieniem kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., który naraża się na na karę grzywny, karę ograniczenia wolności bądź karę pozbawienia wolności do lat 2 (w praktyce będzie to zazwyczaj kara grzywny bądź kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania).

Zauważyć zatem należy, iż zatarcie w toku postępowania karnego skazania za poprzednie przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości – (prowadzące do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z art. 178a § 4 k.k. na art. 178a § 1 k.k.) rodzi realną szansę uniknięcia przez oskarżonego ponoszenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

W takiej sytuacji oskarżony lub jego obrońca powinni zwrócić się do Sądu z wnioskiem o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu oraz wymierzenie mu na podstawie art. 178a § 1 k.k. kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Ważne jest przy tym powołanie się na odpowiednią argumentację. Istotne znaczenie w zakresie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będą mieć w szczególności:

 • właściwości i warunki osobiste oskarżonego (np. wiek, stan cywilny, sytuacja zawodowa)

 • okoliczności popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (np. stopień stężenia alkoholu w organizmie oskarżonego, pora podróżowania, dystans przebytej drogi).

Więcej na temat kary za przestępstwo z art. 178a par. 4 k.k. znajduje się w artykułach:

Kara za przestępstwo z art. 178a par 4 k.k.

oraz

Ponowne kierowanie samochodem po alkoholu

Opublikowano artykuły | 3 komentarze