Zakaz na kategorię B prawa jazdy

Z artykułu: Zakaz na kategorię B prawa jazdy, dowiesz się:

 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu,
 • kiedy kierowca ma szansę na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów wyłącznie na kategorię B prawa jazdy i nieorzekanie zakazu na wyższe kategorie prawa jazdy np. C, C+E,
 • jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów ograniczonego do kategorii B prawa jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W przypadku wydania wyroku skazującego w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w myśl art. 42 § 2 k.k. – jest obligatoryjne. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 0d 3 lat do 15 lat. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie a zakaz na kategorię B prawa jazdy

Natomiast Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu krótszego niż 3 lata, tylko w przypadku warunkowego umorzenie postępowania karnego. Wówczas Sąd może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu

lub

 • orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat

Szczegółowe omówienie warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu znajdziesz w artykule: Wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zakaz na kategorię B prawa jazdy

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A,B,C,D i E i zostaniesz skazany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, wówczas grozi Ci utrata wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy. 

Dla wielu kierowców oznacza to utratę pracy i poważne kłopoty finansowe. Dlatego w tym artykule opiszę, czy jest możliwe zachowanie prawa jazdy na samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki, pomimo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Problematyka zastosowania środka karnego z art. 42 § 2 k.k. w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w praktyce może nastręczać wiele wątpliwości. 

W tym zakresie pojawia się przede wszystkim pytanie o to, czy w związku z faktem, że orzeczenie tego rodzaju środka karnego wobec nietrzeźwego kierowcy jest obligatoryjne, istnieje jakakolwiek możliwość aby sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. zachował uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo wydania wobec niego wyroku skazującego. 

Typowość tego rodzaju wątpliwości wśród sprawców przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości potwierdza pytanie skierowane przez jednego z czytelników bloga:

Witam, moje pytanie dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji skazania za czyn z art. 178 a § 1 k.k. Czy biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą jest szansa na orzeczenie (w sytuacji posiadania przez oskarżonego też innych kategorii) zakazu prowadzenia pojazdów tylko w odniesieniu do określonej kategorii – np. kategorii C i C+E? Jakich argumentów należy użyć przed Sądem wnosząc o taki właśnie wyrok?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, tj. w świetle obowiązujących przepisów ustawy karnej istnieje możliwość wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii prawa jazdy.

W praktyce jednak, czy i w stosunku do jakich kategorii prawa jazdy Sąd zdecyduje się na tego typu rozwiązanie determinowane jest wieloma okolicznościami, co oznacza, że pomimo iż odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niektórych kategorii posiadanych przez oskarżonego jest możliwe, nie zawsze będzie miało to miejsce w praktyce.

Powyższe oznacza, że Sąd uznając sprawcę przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzając mu na tej podstawie stosowną karę musi orzec w stosunku do niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten nałożony jest przez ustawę i pozostaje poza sferą decyzyjności Sądu.

Należy mieć jednak na uwadze, iż mimo obligatoryjnego charakteru tego rodzaju środka karnego w stosunku do sprawców przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. ustawodawca wprowadził w tym zakresie pewnego rodzaju „furtkę” dla Sądu rozpatrującego sprawę.

Dotyczy to pozostawienia do decyzji Sądu zakresu w jakim omawiany środek karny będzie zastosowany, a zatem możliwy będzie zakaz na kategorię B prawa jazdy.

Świadczy o tym literalne brzmienie przepisu art. 42 § 2 k.k. w myśl którego: „Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju (…)„.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza się kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Stąd też, jeśli w opisanej przez czytelnika sytuacji, okazałoby się, że w trakcie zdarzenia prowadził on samochód ciężarowy do kierowania którym uprawnia kat. C prawa jazdy, wówczas odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów kat. C i C+E byłoby niemożliwe. Inaczej byłoby natomiast w sytuacji, gdyby prowadził on samochód osobowy – wówczas wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C i C+E byłoby obiektywnie możliwe.

Kiedy możliwy jest zakaz na kategorię B prawa jazdy – co Sąd bierze pod uwagę?

Należy mieć na uwadze, że w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim Sąd orzekając wyłącznie zakaz na kategorię B prawa jazdy bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień nietrzeźwości (im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu nietrzeźwości tj. 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia przestępstwa – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia przestępstwa – czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia karalność sprawcy przestępstwa;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Podsumowując, należy zauważyć, że sprawca który dopuścił się przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości może starać się zakaz na kategorię B prawa jazdy i odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia wyższych kategorii prawa jazdy (z wyjątkiem kategorii nieuprawiającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w chwili popełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k.). W tym celu może on złożyć wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w trybie art. 387 § 1 k.p.k. w ramach którego powinien on wykazać (powołując się na przytoczone w niniejszym artykule okoliczności), że stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu nie jest znaczny, zaś orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii – z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy – stanowić będzie dla niego nadmierną dolegliwość.

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | 1 komentarz

Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy

Z tego artykułu: Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy dowiesz się co grozi kierowcy za:

 • jazdę pojazdem mechanicznym bez dokumentu prawa jazdy,
 • jazdę samochodem bez uprawnień,
 • jazdę samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego.

Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy

Prowadzenie samochodu bez dokumentu prawa jazdy stanowi wykroczenie z art. 95 k.w.  

Zgodnie z tym przepisem „Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł. albo karze nagany.”

Jeżeli zatem  zostaniesz zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji  do kontroli drogowej i nie posiadasz przy sobie dokumentu prawa jazdy, to popełniasz  wykroczenie z art. 95 k.w. Za popełnienie tego wykroczenia stosowany przez Policję taryfikator przewiduje mandat w wysokości 50 zł.

Czym innym jest jazda samochodem bez dokumentu prawa jazdy, a czym innym jest prowadzenie samochodu bez wymaganych do tego uprawnień.

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję, np. w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie oznacza utraty uprawnienia do prowadzenia samochodu w rozumieniu art.94 k.w., a stanowi wykroczenie jazdy bez prawa jazdy z art. 95 k.w. Jednakże w naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie wykroczenie jazdy bez dokumentu prawa jazdy w związku z jego zatrzymaniem za popełnione przestępstwo (oczywiście do wydania przez Sąd wyroku za popełnione przestępstwo), zostało zakwalifikowane przez organy ścigania, a później przez Sąd, jako wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w. Taka kwalifikacja prawna oznacza, że sprawcy wykroczenia grozi kara grzywny oraz co ważne zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Wkroczenie jazdy samochodem bez uprawnień

Jazda samochodem bez uprawnień do kierowania pojazdami jest wykroczeniem uregulowanym w art. 94 k.w. Kierowca popełnia to wykroczenie, m.in. gdy jedzie samochodem a nigdy nie zdawał egzaminu na prawo jazdy.

Prowadzenie samochodu bez wymaganego dokumentu prawa jazdy, np. w okresie od odebrania dokumentu przez Policję do uprawomocnienia się wyroku orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów nie stanowi przestępstwa. W naszej interpretacji nie jest to również wykroczenie prowadzenia samochodu bez uprawnień z art. 94 k.w. (500 zł mandatu według taryfikatora), jest to natomiast wykroczenie prowadzenia samochodu bez dokumentu prawa jazdy z art. 95 k.w. (50 zł mandatu według taryfikatora). Chociaż jak to opisałam wcześniej, spotkaliśmy się, że wykroczenie jazdy bez dokumentu prawa jazdy (z uwagi na jego zatrzymanie) zostało zakwalifikowane przez Sąd jako wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w.

Natomiast kierowca, który prowadzi samochód pomimo prawomocnego wyroku Sądu orzekającego wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych popełnia przestępstwo z art. 244 k.k. polegające na niezastosowaniu się do prawomocnego zakazu sądowego zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto kierowcy za to przestępstwo grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do lat 15. Więcej na tematy kary za złamanie prawomocnego zakazu sądowego, znajdziesz w artykule: Kara za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu

Z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnień § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Oznacza to, że w przypadku jazdy samochodem bez uprawnień do kierowania pojazdami, Sąd może, ale nie musi orzec wobec sprawcy takiego wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów. O zasadności orzeczenia zakazu Sąd decyduje na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, mając na względzie m.in. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz okoliczności związane z popełnieniem przez niego wykroczenia.

Należy podkreślić, że nowa ustawa rozróżnia dwa przypadki jazdy bez uprawnień:

1. wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnienia z art. 94 k.w., które dotyczy osób, prowadzących pojazd mechaniczny, które nigdy nie uzyskały uprawnień do jego prowadzenia. Za to wykroczenie sprawcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.Więcej na ten temat znajduje się w artykule: Jazda samochodem bez uprawnień

2. przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k., które popełnia osoba, prowadząca pojazd mechaniczny, pomimo cofnięcia tych uprawnień przez organ administracji. Za to przestępstwo kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu | 105 komentarzy

Gdzie można popełnić przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu

Z artykułu: Gdzie można popełnić przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu dowiesz się co kryje się pod pojęciem „ruchu lądowego”, a więc gdzie można popełnić przestępstwo czy też wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

Gdzie można popełnić przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu?

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego opisane w art.178a§1 k.k.

oraz

wykroczenie prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka z art.87§1 k.w.

można popełnić tylko w ruchu lądowym 

W pojęciu ruchu lądowego mieszczą się wszystkie miejsca ogólnie dostępne dla uczestników ruchu drogowego, na których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. Należą do nich:

 • drogi publiczne, a więc takie, które zostały zaliczone do jednej z kategorii dróg publicznych – drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. W przypadku drogi lokalnej, co do której mogą powstać wątpliwości czy jest drogą publiczną czy wewnętrzną decydujące znaczenie ma ustalenie, czy właściwa miejscowo Rada Gminy podjęła uchwałę o zaliczeniu jej do drogi publicznej. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości poza drogą publiczna, strefą zamieszkania lub strefą ruchu nie jest przestępstwem. 

 • strefy zamieszkania, a więc obszary, na których wjazdy i wyjazdy są oznaczone znakami drogowymi „strefa zamieszkania” Ustalenie tej okoliczności jest proste, gdyż wynika ze znaków drogowych ustawionych przy wjazdach i wyjazdach ze strefy zamieszkania. Brak tego oznakowania oznacza, że obszar, np. osiedla nie jest strefą zamieszkania.
Znak D-40 „strefa zamieszkania”Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania”
 • strefy ruchu, a więc obszary, na których wjazdy i wyjazdy są oznaczone znakami drogowymi „strefa ruchu” Ustalenie tej okoliczności jest proste, gdyż wynika ze znaków drogowych ustawionych przy wjazdach i wyjazdach ze strefy ruchu. Brak tego oznakowania oznacza, że obszar, np. osiedla nie jest strefą ruchu.
Znak D-52 „strefa ruchu”Znak D-53 „koniec strefy ruchu”
 • inne miejsca które są ogólnie dostępne i na których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów, a więc drogi wewnętrzne, dojazdowe, place, parkingi dostępne dla innych kierujących pojazdami, na których ten ruch rzeczywiście się odbywa. W pojęciu ruchu lądowego nie mieszczą się zatem drogi, place wewnętrzne, drogi dojazdowe niedostępne dla ogółu, np. wewnętrzne podwórko, plac czy droga wewnętrzna na prywatnej nieruchomości, do której nie mają dostępu inne osoby niż właściciel, jego rodzina i znajomi, słowem osoby wskazane przez właściciela. 

Jeżeli w stanie nietrzeźwości prowadziłeś samochód w miejscu niedostępnym dla innych uczestników ruchu drogowego, np. na terenie prywatnej nieruchomości, wówczas nie popełniłeś przestępstwa. W takiej sytuacji postępowanie karne nie powinno zostać przeciwko Tobie wszczęte, a w razie jego wszczęcia powinno zostać umorzone. Jeżeli jednak dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia powinieneś zostać uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu | 6 komentarzy

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Z artykułu: Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu? dowiesz się:

 • Kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości?
 • Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • Do jakiego stopnia nietrzeźwości masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata?

Od kiedy zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Stan nietrzeźwości przy przestępstwie prowadzenia samochodu zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu.

Kodeks Karny nie wskazuje, do jakiego stopnia nietrzeźwości kierujący samochodem może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy. Wymaga natomiast by:

 • społeczna szkodliwość czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości nie była znaczna

 oraz

 • stopień zawinienia kierującego samochodem w stanie nietrzeźwości nie był znaczny 

Kodeks Karny nie określa również, do jakiego stopnia nietrzeźwości Sąd, decydując o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów. Skoro ustawa nie wprowadza górnej granicy stopnia nietrzeźwości, do której jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego i pozostawienie oskarżonemu prawa jazdy, to decyzja w tym zakresie zależy tylko i wyłącznie od swobodnej oceny Sądu.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę samochodem po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego, czyli kierowca pomimo wydanego wyroku pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo.

Co ważne w przypadku orzeczenia przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na 2 lata. Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 lat do lat 15.

Do jakiego stopnia nietrzeźwości masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Z mojej praktyki zawodowej w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wynika, że:

 • w razie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości do 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oskarżony ma dużą szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy
 • w razie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powyżej 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oskarżony ma wciąż szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego, jednak przekonanie Sądu by nie orzekł wówczas wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów jest znacznie trudniejsze.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Oprócz stopnia nietrzeźwości, warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy zależy w dużym stopniu od innych okoliczności w jakich prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości. Oto one:

 • rodzaj  samochodu jaki prowadziłeś w stanie nietrzeźwości: osobowy czy dostawczy, jeżeli dostawczy to o jakiej masie
 • na jakiej drodze prowadziłeś samochód po pijanemu: ekspresowej lub wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu czy też na podrzędnej drodze lokalnej o niewielkim ruchu pojazdów i pieszych
 • miejsce prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości: w centrum dużego miasta, jak np. Warszawy, gdzie oprócz dużego natężenia rachu pojazdów zagrażałeś bezpieczeństwu pieszych czy tez poza obszarem zabudowanym
 • pora prowadzenia samochodu: w godzinach szczytu czy też  o godz. 2.00 w nocy, gdy na ulicach jest pusto
 • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania Cię przez Policję: w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku kolizji, czy uciekałeś przed Policją
 • czy byłeś karany mandatami za wykroczenia drogowe, ile tych wykroczeń było, a co ważniejsze za co, czy za brak pasów czy też za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/ha
 • jak ważne jest dla Ciebie zachowanie prawa jazdy, czy używasz samochodu sporadycznie, np.by odwiedzić rodzinę lub wyjechać na wakacje czy też prawo jazdy jest Ci niezbędne do wykonywania pracy

To tylko niektóre z okoliczności, poza stanem nietrzeźwości, jakie Sąd bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz przy podejmowaniu decyzji: zabrać czy zostawić mu prawo jazdy

Jeżeli Sąd oceni, że:

 • zagrożenie jakie stworzyłeś prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości nie było duże
 • utrata prawa jazdy będzie tragedią finansową dla Ciebie i Twojej rodziny 
 • prowadzenie przez Ciebie samochodu w stanie nietrzeźwości było incydentem, który nigdy się już nie powtórzy

wówczas może warunkowo umorzyć prowadzone przeciwko tobie postępowanie karne odstępując od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. 

Jak widzisz stopień nietrzeźwości ma bardzo ważne, ale nie jedyne znaczenie przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i zachowaniu prawa jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Dlatego warunkowe umorzenie postępowania karnego bez zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe zarówno gdy alkomat wykazał 0,27 mg/l, jak i 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przy stopniu nietrzeźwości przekraczającym 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie mają pozostałe, oprócz stopnia nietrzeźwości okoliczności, w jakich prowadziłeś samochód oraz okoliczności dotyczące Twojej osoby.

Więcej na temat braku zakazu przy przestępstwie jazdy po alkoholu znajduje się w artykułach:

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

oraz

Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | 99 komentarzy

Wniosek o warunkowe umorzenie za alkohol

Z artykułu: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol dowiesz się:

 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • jakie korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?
 • jak odzyskać prawo jazdy pomimo prowadzenia samochodu po alkoholu?
 • jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż kierowca popełnił zarzucony mu czyn jazdy po alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

W sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości od zawsze rodziło wiele pytań.

Dowodem na powyższe może być pytanie jednego z czytelników bloga, które brzmi następująco:

Witam, mam sprawę o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Od prokuratora dowiedziałem się, że w najlepszym wypadku dostanę 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji gdyż korzystałem z samochodu codziennie w dojazdach do pracy, zawożeniu dzieci do szkoły itp. W związku z tym pytanie, czy mogę zrobić cokolwiek, aby ten zakaz był krótszy, np. do roku? Nie wiem czy to ma znaczenie, że badanie alkomatem wykazało u mnie 0,29 mg/l, to był najwyższy wynik, poza tym tak naprawdę przejechałem samochodem odcinek niespełna 1 km o czym mówiłem z resztą policjantom, którzy mnie zatrzymali. Całe zdarzenie miało miejsce ok. 4.00 nad ranem. Bardzo proszę o poradę, co mogę w tej sprawie zrobić, czy grozi mi utrata prawa jazdy? 

W opisanej sytuacji jedynym rozwiązaniem, stwarzającym możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym, niż w 3 – letnim wymiarze, jest złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol wraz z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzeczeniem np.  zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku.

Powyższe rozstrzygnięcie ma dwie zalety:

 • po pierwsze nasz czytelnik pozostanie osobą niekaraną za przestępstwo, gdyż wyrok warunkowo umarzający postępowanie, nie jest wyrokiem skazującym,
 • po drugie gdyby Sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku, to wówczas nasz czytelnik nie będzie musiał zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, na ile Sąd zabiera prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu i o możliwości odstąpienia przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów dowiesz się z artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu”

Korzyści z warunkowego umorzenie postępowania za alkohol

Należy w tym miejscu zauważyć, iż choć przepisy nowelizujące Kodeks karny wprowadziły istotne zmiany w zakresie przepisów mających zastosowanie w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (m.in. zmieniając minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. z 1 roku do 3 lat), to jednak w obowiązującym porządku prawnym w dalszym ciągu istnieje możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego. (Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu)

Ponadto – co jest szczególnie istotne w zakresie omawianej problematyki – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych maksymalnie do 2 lat.

Z powyższego wynika, iż w praktyce, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, mogą wystąpić trzy sytuacje:

 1. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 2. Sąd może orzec roczny zakaz prowadzenia pojazdów;
 3. Sąd może orzec 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze np. 1 roku i 6 miesięcy, gdyż zgodnie z art. 43 § 1 k.k. tego rodzaju środek karny orzeka się wyłącznie w latach.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol

Analizując problematykę warunkowego umorzenia postępowania oraz orzekanego w związku z tym zakazu prowadzenia pojazdów, w kontekście sytuacji przedstawionej przez czytelnika, stwierdzić należy, iż w tym konkretnym wypadku zasadnym byłoby złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Moja praktyka zawodowa wskazuje bowiem, iż przy stężeniu alkoholu na poziomie 0,29 mg/l oraz przy uwzględnieniu innych okoliczności zdarzenia (m.in. pory o jakiej sprawca podróżował, przejechanego odcina drogi) takie rozstrzygnięcie w zakresie środka karnego jest najbardziej realne. Oczywiście w każdej sprawie zachodzą inne okoliczności i to do uznania Sądu pozostaje ustalenie czy w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia czy też takowe nie występują. Dlatego też każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który oceni szansę kierowcy na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Nie można przy tym zapominać, że aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą być spełnione pewne – wskazane wprost w ustawie karnej – przesłanki, a dokładnie w art. 66 § 1 k.k.

Sąd w sprawie o jazdę po alkoholu przy rozważaniu warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • uprzednią niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (tzn. sprawca może być skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, np. za spowodowanie wypadku w komunikacji z art. 177 k.k.);
 • nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę przestępstwa (w przypadku przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. o stopniu społecznej szkodliwości czynu przesądzać będą głównie:

  wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzuim bliżej dolnej granicy stężenia od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo tj. 0,26 mg/l tym stopień społecznej szkodliwości będzie mniejszy;

  miejsce popełnienia przestępstwa – czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

  pora popełnienia przestępstwaczy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

  okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa (sprawca przyznaje się do czynu i nie kwestionuje faktu jego popełnienia);
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia (np. prowadzenie ustabilizowanego stylu życia, posiadanie rodziny, pracy, dobra opinia w najbliższym środowisku)

Zauważyć należy, że kompleksowa ocena powołanych powyżej przesłanek musi uzasadniać przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego, sprawca przestępstwa będzie przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może być ogromną dolegliwość, jaka wynikałaby dla sprawcy w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wyższym wymiarze- np. konieczność posiadania prawa jazdy w związku z wykonywaną pracą, czy z uwagi na udzielaną osobie bliskiej pomoc).

Na koniec należy wskazać, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego można wnosić w zasadzie na każdym etapie postępowania, jednakże niewątpliwie im szybciej przedstawisz Sądowi swoje stanowisko wraz z odpowiednią argumentacją, tym większe szanse na to, że Sąd przychyli się do Twojego wniosku.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | Otagowano , , , | 5 komentarzy

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Z tego artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów? dowiesz się:

 • Od kiedy liczymy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • Kiedy przypada koniec zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów od kiedy się liczy?

To od jakiej daty liczymy zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy kierowca w momencie jazdy po alkoholu miał przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez funkcjonariusza Policji, czy też kierowca nie posiadał prawa jazdy, a więc:

Orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od momentu:

 • odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza policji

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu posiadałeś przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez Policję, o Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy Ci na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od daty zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 lat, to w wyroku skazującym zaliczy na jego poczet okres od daty jego zatrzymania przez Policję np. od 01.10.2018r. do dnia wydania wyroku. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów trwa przez 3 lata liczone od daty zatrzymania prawa jazdy, a więc od 01.10.2018 r. do 01.10.2021r. Jeżeli Sąd nie zaliczył Ci w wyroku skazującym okresu zatrzymania prawa jazdy przez Policję wówczas powinieneś złożyć wniosek o uzupełnienie w tym zakresie wyroku.

 • uprawomocnienia się wyroku za jazdę po alkoholu

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu nie posiadałeś prawa jazdy – (np. zostało zatrzymane do innej sprawy, straciłeś prawo jazdy za wykroczenia drogowe), wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku Sądu biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W tym okresie nie możesz uczestniczyć w części praktycznej kursu prawa polegającego na prowadzeniu samochodu pod okiem instruktora. W tym okresie nie możesz również zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie zostanie Ci również wydany dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lat i wyrok ten uprawomocnił się 05.08.2019r., to zakaz trwa do 05.08.2022r. Do tego dnia nie wolno Ci prowadzić samochodu i innego pojazdu silnikowego. Jeżeli złamiesz orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas popełniasz nowe przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czym grozi złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?” Możesz natomiast po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat) złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

 • zwrotu dokumentu prawa jazdy do wydziału komunikacji

Jeśli w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie miałeś przy sobie prawa jazdy, bo np. zostawiłeś je w domu, wówczas Sąd w wyroku, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zobowiąże cię do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym po prawomocnym wyroku zwrócisz do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Aby obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 października 2018 r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na dzień 1 października 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 136 komentarzy

Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu?

Z artykułu: Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo jazdy po alkoholu
 • czy informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK)?
 • Czy wyrok za wykroczenie jest wpisywany do KRK?

Zatarcie skazania za jazdę po alkoholu, a dokładnie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym z art. 178a par 1 kk

Jeżeli za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zostanie orzeczona:

 1. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wówczas – zatarcie skazania nastąpi z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.
 2. kara ograniczenia wolności – informacja o wyroku zostanie usunięta rejestru karnego po 3 latach od wykonania tej kary. 
 3. kara grzywny – zatarcie skazania następuje po upływie 1 rok od wykonania kary, tj. od zapłacenia orzeczonej kary grzywny. Jeżeli skazany wystąpił do Sądu z wnioskiem o rozłożenie kary grzywny na raty i Sąd przychylił się do rozłożenia kary grzywny na raty, wówczas okres 1 roku liczony jest od zapłacenia ostatniej raty. 

Zatarcie skazania kary a zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zatarcie skazania nie może nastąpić dopóki orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie zostanie wykonany, tj. nie upłynie okres, na który Sąd orzekł zakaz. Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Natomiast w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 4 kk, Sąd co do zasady orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a wówczas skazanie nie ulegnie zatarciu. Więcej o karze za „recydywę” jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu

W związku z powyższym, pomimo iż upłynie już termin zatarcia kary, informacja o wydanym wyroku nadal będzie widnieć w KRK ze względu na trwający zakaz prowadzenia pojazdów. 

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Za jazdę samochodem po alkoholu Sąd nie musi wydawać wyroku skazującego wobec nietrzeźwego kierowcy i orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, który nie oznacza skazania. Kierowca, wobec którego Sąd wydał taki wyrok nadal pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Ponadto Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do zwrotu kierowcy zatrzymanego prawa jazdy, wówczas może orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

Informacja o wyroku warunkowo umarzającym postępowania karne jest wpisywana do KRK, ale co ważne warunkowe umorzenie postępowania nie jest to skazaniem. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne nadal w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Informacja z KRK zostanie wykreślona z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.

Kierowców zainteresowanych warunkowym umorzeniem postępowania karnego za jazdę po alkoholu zapaszmy do lektury artykułów :

Wykroczenie jazdy po alkoholu a wpis w Krajowym Rejestrze Karnym

Jazda samochodem po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu do 0,25mg/l alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 par 1 kw, za które kierowcy grozi kara aresztu lub kara grzywny do 5.000 zł. Ponadto Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 par 1 kw odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Więcej na temat wykroczenia jazdy po alkoholu oraz odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykułach:

Informacja o wydanym wyroku za wykroczenie jazdy po alkoholu nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego, chyba że Sąd orzekł wobec kierowcy karę aresztu, za to wykroczenie. Oczywiście najczęściej orzekaną karą za wykroczenie jazdy po alkoholu jest kara grzywny, stąd informacja o wyroku nie jest wpisywana do KRK.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 63 komentarze

Zalety blokady alkoholowej

Z tego artykułu Zalety blokady alkoholowej dowiesz się:

 • jakie są zalety blokady alkoholowej?
 • dlaczego warto ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak wygląda procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw lub za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk.

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, kierowca, który uzyskał zgodę Sądu, na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, może bez przeszkód poruszać się samochodem, bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa złamana prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Więcej na temat przestępstwa z art. 244 kk, znajdziesz w artykule Kara za złamanie zakazu sądowego.

Stanowczo odradzamy kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów bez wcześniejszego ubiegania się o skrócenie zakazu przez zgodę Sądu na blokadę alkoholową, ponieważ jak wynika z naszej praktyki zawodowej Sądy podchodzą niezwykle surowo do kierowców, którzy nie respektują orzeczonego wobec nich zakazu sądowego. Ponadto kierowca, który będzie miał w swojej karcie karnej nowy wyrok za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, nie ma praktycznie szans na wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Po drugie, kierowca, który uzyska zezwolenie Sądu na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Ponadto, co zapewne będzie ważne dla wielu kierowców, blokada alkoholowa – jest niewielkim urządzeniem, który jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu, tylko i wyłącznie pasażer kierowcy, zobaczy, że kierowca, aby uruchomić pojazd, musi skorzystać z tego urządzenia.

Po trzecie, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed montażem blokady alkoholowej w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy teoretyczny oraz praktyczny (jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok). Zaletą wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy jest to, że po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument praw jazdy, w którym nie będzie już wpisany kod 69, który informował, że kierowca może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Postępowanie sądowe w sprawie o blokadę alkoholową

Przedstawiliśmy główne zalety blokady alkoholowej, teraz skupimy się na postępowaniu sądowym w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych, ale w naszej praktyce zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – są to jednak sporadyczne sytuacje.

Po trzecie, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

W tym miejscu każdy kierowca zapyta: od czego zacząć, aby uzyskać blokadę alkoholową? Otóż odpowiedź jest jedna, należy zacząć od sporządzenia dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową i złożenia go do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wobec kierowcy wyrok za jazdę po alkoholu w I instancji. Miejsce zamieszkania kierowcy nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, dla ustalenia właściwości Sądu.

Argument, że wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony wynika z tego, że:

 • decyzja Sądu, w przedmiocie blokady alkoholowej jest fakultatywna, to znaczy, że Sąd może ale nie musi wyrażać zgody na blokadę alkoholową.
 • jak wynika z naszej praktyki zawodowej bardzo często Sądy podejmują decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. A zatem w takim przypadku Sąd podejmując decyzję w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania środka karnego podejmuje na podstawie akt sprawy – a więc na podstawie wniosku kierowcy skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową oraz na podstawie dokumentów dołączonych przez kierowcę, do złożonego przez niego wniosku.

Jak widać, to obowiązkiem kierowcy jest przekonanie Sądu, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a czyn który popełnił był jednorazowym błędem, który przyszłości się nie powtórzy. To właśnie uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać opisanie właściwości i warunków osobistych kierowcy, jego aktualnej sytuacji, przebiegu okresu próby, jak również uzasadnienie dlaczego kierowca, zwrócił się do Sądu z takim wnioskiem.  Więcej na temat uzasadnienia wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę znajdziesz w artykule: Uzasadnienie wniosku o blokadę alkoholową.

Oczywiście kierowca może samodzielnie sporządzić wniosek o blokadę alkoholową. Przepisy prawa nie wymagają, aby taki wniosek był sporządzony i podpisany przez adwokata. Niemniej jednak nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w sprawach o odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ z uwagi na posiadane doświadczenie będzie mógł pomóc kierowcy w zgromadzeniu argumentacji, przemawiającej za udzieleniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych o wcześniejsze odzyskanie przez kierowcę prawa jazdy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski o skrócenie zakazu, jak również reprezentujemy kierowców w toczącym się postępowaniu wykonawczym o udzielenie zgody na blokadę alkoholową.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową

Opisaliśmy już od czego kierowca powinien zacząć, jeżeli chce ubiegać się o blokadę alkoholową, teraz skupimy się na opisaniu krok po kroku jak wygląda procedura sądowa oraz administracyjna, po złożeniu przez kierowcę wniosku o blokadę alkoholową do Sądu.

Po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe dowody mają na celu zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu:

 • niejawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego)

lub

 • jawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego).

Następnie jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Jeżeli jednak Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu)

lub

 • doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).

Procedura odzyskania prawa jazdy przed wydziałem komunikacji – zalety blokady alkoholowej

Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym jest jego prawo jazdy po odbiór:

 • dokumentu prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok. W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (tj. kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim samochodzie blokadę alkoholową. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy kalibrować co 12 miesięcy). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).

Reasumując, jak widać zalety blokady alkoholowej są oczywiste i warto ubiegać się o skrócenie zakazu, ponieważ jak to zostało wskazane kierowca po spełnieniu w/w przesłanek będzie mógł poruszać się samochodem bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

Z artykułu Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową? dowiesz się:

 • czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową i dlaczego warto o nią się ubiegać?
 • kiedy możesz wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową
 • ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?
 • co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu gdy jeździłeś z blokadą alkoholową?

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzeniem, które jest montowane w samochodzie, które uniemożliwienia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową polega na tym, że kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami, które wyposażone są w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Powyższe oznacza, że gdy Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, kierowca będzie mógł bez przeszkód poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Więcej na temat procedury ubiegania się o blokadę alkoholową znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierowca może wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?

To ile czasu kierowca będzie musiał jeździć z blokadą alkoholową, zależy od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i kiedy kierowca wnosi o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Powyższe zagadnienie najlepiej będzie wyjaśnić na przykładzie:

Sąd orzekł wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski w dniu kontroli przez Policję tj w dniu 2 stycznia 2018 roku posiadał przy sobie dokument prawa jazdy, który został mu zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok skazujący w dniu 6 czerwca 2018 r, w którym na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 3 lat, zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od 2 stycznia 2018 roku. A zatem 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2020 roku. Jan Kowalski po upływie połowy orzeczonego zakazu tj. 3 lipca 2019 roku, złożył do Sądu, który wydał wyrok wobec niego, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową. Sąd postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 roku, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie po uprawomocnianiu się postanowienia, Sąd wysłał to postanowienie do wydziału komunikacji, który skierował Jana Kowalskiego na egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Jan Kowalski w dniu 19 sierpnia 2019 roku, zdał egzamin na prawo jazdy. Następnie zamontował blokadę alkoholową w swoim samochodzie oraz dokonał jej kalibracji na stacji diagnostycznej. Wydział komunikacji w dniu 2 września 2019 roku wydał Janowi Kowalskiemu nowy dokument prawa jazdy, na odwrocie, którego umieszczony jest kod 69, który oznacza, że kierowca może poruszać się jedynie samochodem, który ma blokadę alkoholową.

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

W związku z powyższym od dnia 2 września 2019 roku, Jan Kowalski może poruszać się samochodem, w którym zamontowana jest blokada alkoholową, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, o którym przestępstwie piszemy w artykule: Kara za złamanie zakazu sądowego. Czyli ile czasu Jan Kowalski musi jeździć z blokadą alkoholową? Otóż, przez pozostały okres zakazu, a więc 1 rok i 4 miesiące, tj do dnia 2 stycznia 2019 roku, bo wówczas upływa 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wobec Jana Kowalskiego.

Co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Wielu kierowców zastanawia się, czy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów, w tym po upływie czasu kiedy kierowca jeździł samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Otóż nie, po upływie orzeczonego zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kierowca po upływie orzeczonego zakazu otrzyma nowy dokument prawa jazdy, w którym nie będzie już wzmianki o tym, że może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

W niniejszym artykule: Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu? dowiesz się:

 • czy masz szansę zachować prawo jazdy pomimo tego, że alkomat wskazał wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu
 • jakie działania powinieneś podjąć, aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • jaki organ wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i jak zaskarżyć to postanowienie

Wykroczenie jazdy po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l czy można zachować prawo jazdy?

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od co najmniej 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast górna granica wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu. Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania kierującego wyniesie minimum 0,26 mg/l alkohol,. wówczas kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 lub par 4 kk. Więcej na tema przestępstwa jazdy po alkoholu znajdziesz w artykułach: Konsekwencje za jazdę po alkoholu oraz Kara za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu.

Jeżeli w trakcie jazdy samochodem zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant:

 • zatrzyma Twoje prawo jazdy,
 • przedstawi Ci zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu,
 • przesłucha Cię w charakterze podejrzanego,

a następnie skieruje przeciwko Tobie do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie karą grzywny oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

Przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowujesz szansę na zachowanie prawa jazdy. W tym celu możesz:

 • podważyć wynik badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego uwzględnienie przez Policję lub Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania przez Policję lub uniewinnienia cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Na czym polega błąd pomiarowy alkomatu przy badaniu trzeźwości kierujących samochodem

lub

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg alkoholu – czy można zachować prawo jazdy

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Alkomaty te mierzą stężenie alkoholu z pewną określoną przez producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie niepewnością pomiaru.

Świadectwo wzorcowania w sprawie o jazdę po alkoholu

Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

Wpływ niepewności pomiaru alkomatu na możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno prowadzić, do do ustalenia przez Sąd, że kierowca nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia, a tym samym umorzyć postępowanie w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu, albo uniewinnić kierowcę od zarzucanego mu czynu. Powyższe będzie oznaczało, że Są dnie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów, co będzie oznaczało, że kierowca zachowa prawo jazdy.

Jeszcze więcej o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenia samochodu po alkoholu w ilości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykułach:

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | 112 komentarzy