Odstąpienie przez Sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.k.

Celem wstępu należy wskazać, iż pomimo zaostrzenia z dniem 18 maja 2015r. przepisów dotyczących m.in. długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy popełnieniu przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., to przepisy dotyczące wykroczenia z art. 87 § 1 k.k. nie zostały znowelizowane.

W związku z powyższym Sąd w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. ma możliwość:

– na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

albo

– orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Należy wskazać, iż wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Tak jak zostało wspomniane, Kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stanowi o tym przepis art. 39 § 1 k.w. Odstąpienie może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Ustawodawca w przywołanym artykule wskazuje jakie przesłanki Sąd musi brać pod uwagę aby prawidłowo ocenić, czy w sprawie występuje „wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie”. A zatem, rozpatrując wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów Sąd bierze pod uwagę:

 1. charakter czynu i okoliczności czynu – w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu szczególne znaczenie mają okoliczności takie jak:

 • miejsce popełnienia wykroczenia;

 • godzina popełnienia wykroczenia;

 • natężenie ruchu w chwili zdarzenia;

 1. właściwości i warunki osobiste sprawcy, wśród istotnych okoliczności należy wskazać:

 • dotychczasową niekaralność;

 • ustabilizowany sposób życia – stała praca, rodzina;

 • aktywność charytatywna i społeczna;

 • konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – utrata pracy, brak możliwości znalezienia zatrudnienia.

Wszystkie te argumenty mają bardzo duże znaczenie przy zastosowaniu przez Sąd art. 39 § 1 k.w. i ewentualnym odstąpieniu od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a co za tym idzie należy je w szczegółowy sposób opisać Sądowi rozpatrującemu sprawę.

Szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. Jednakże w mojej praktyce zawodowej zetknąłem się wielokrotnie z przypadkami kierowców, wobec których Sąd odstąpił od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu pomimo dość wysokiego, jak na wykroczenie, stężenia alkoholu, rzędu 0,20 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest złożenie do Sądu rozpatrującego sprawę wniosku o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Wniosek najlepiej jest złożyć do Sądu jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego (tzn. wyroku wydawanego przez sąd bez rozprawy i doręczanego obwinionemu), ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć wraz ze sprzeciwem od wyroku nakazowego lub nawet później (byleby zrobić to przed rozprawą). Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 § 1 k.w. to jedyna możliwość uniknięcia pozbawienia prawa jazdy w przypadku popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Z doświadczenia wiem, że Sądy korzystają z tego przepisu, jednakże konieczne jest każdorazowo dobre, bogate w argumenty uzasadnienie wniosku, wskazujące na szczególne okoliczności, które pojawiły się w rozpoznawanej przez Sąd sprawie.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Od kiedy obowiązują surowsze przepisy dotyczące karania nietrzeźwych kierowców?

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego została wprowadzona Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 2015r. i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 18 maja 2015r.

Powyższa ustawa zaostrza min. przepisy dotyczące karania kierowców popełniających przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. Najnowsza nowelizacja zwiększa minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 3 lat. Innymi słowy, Sąd w przypadku wydania wyroku skazującego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § k.k. orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres minimum 3 lat.

W tym miejscu należy opisać jak będzie wyglądać sytuacja osób zatrzymanych za popełnienie przestępstwa z art. 178a k.k. przed nowelizacją wchodzącą w życie z dniem 18 maja 2015r.

Otóż do osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a k.k. przed dniem 18 maja 2015r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące uprzednio. Zasada ta wynika wprost z art. 4 § 1 k.k., który stanowi, iż „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

Oznacza to, że pomimo nowelizacji przepisów sprawca, który popełnił przestępstwo z art. 178a k.k. przed dniem 18 maja 2015r. będzie sądzony według przepisów, które obowiązywały dotychczas. W związku z powyższym, w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego minimalny okres zakazu będzie nadal wynosił 1 rok.

Więcej na temat najnowszej nowelizacji znajdziesz w artykule: Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zmiany w Kodeksie karnym w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r. dotyczące przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Niniejszy artykuł ma na celu opisanie jakie zmiany zostały wprowadzone przez ustawodawcę do Kodeksu karnego w związku z wejściem w życie w dniu 18 maja 2015r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015r.

Na wstępie należy wskazać, że celem jaki przyświecał ustawodawcy było zaostrzenie przepisów dotyczących kierowców popełniających przestępstwo z art. 178a k.k. tj. przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, aby wyeliminować liczbę kierowców popełniających przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego:

1. zmiana art. 42 § 2 k.k. poprzez zwiększenie minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzekanego w razie wydania przez Sąd wyroku skazującego z 1 roku na okres 3 lat zakazu, w następujących przypadkach:

 • popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z 178a § 1 k.k.
 • gdy sprawca przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 k.k. (katastrofa w komunikacji), w art. 174 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy) lub w art. 177 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji).

Powyższe oznacza, że w razie uznania oskarżonego za winnego zarzucanego mu w/w przestępstwa i wydania wobec niego wyroku skazującego Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata.

Natomiast w przypadku gdy sprawca przestępstwa określonego w art. 173 k.k., art. 174 k.k. oraz art. 177 k.k. nie zbiegł z miejsca zdarzenia, to wówczas Sąd fakultatywnie może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który wynosi od 1 roku do 10 lat.
2. dodanie do art. 42 § 3 k.k. tj. do sytuacji gdy Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio art. 178a § 4 k.k. czyli popełnienia w okresie próby ponownie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Powyższe oznacza, iż w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że w danej sprawie zachodzą szczególne okoliczności, to wówczas Sąd może nie orzekać dożywotnio zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jednakże zgodnie z § 4 art. 42 k.k. „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.” Innymi słowy, Sąd w przypadku takiego sprawcy nie będzie mógł odstąpić od orzeczenia dożywotnio zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych powołując się na szczególne okoliczności występujące w sprawie.

3. do art. 47 k.k. mówiącego o nawiązce został dodany § 3 – 5.

Zgodnie z § 3 art. 47 k.k. jeżeli sprawca skazany za przestępstwo z art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 k.k. oraz art. 355 k.k. był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca wypadku Sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę na rzecz:

 • pokrzywdzonego,

lub

 • osoby najbliższej w razie śmierci pokrzywdzonego w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonemu uległa znacznemu pogorszeniu. Jeżeli jest kilka takich osób to Sąd orzeka nawiązkę na rzecz każdej z nich,

lub

 • Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w przypadku braku osób najbliższych.

Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10.000 zł. Jednakże zgodnie z § 4 art. 47 k.k. w szczególnie uzasadnionych okolicznościach tj. gdy:

 • wymierzona nawiązka powodowałaby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny,

lub

 • pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą,

Sąd może wymierzyć nawiązkę w niższej wysokości niż 10.000 zł.
Natomiast zgodnie z § 5 art. 47 k.k. Sąd nie orzeka nawiązki, jeżeli orzekł obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

4. znowelizowany został art. § 2 art. 49 k.k.

Przed nowelizacją Kodeksu karnego w przypadku skazania sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), z art. 179 k.k. (dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu), z art. 180 k.k. (zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych), Sąd mógł orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60.000 zł.

Obecnie w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r. w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo z art. 178a k.k., art. 179 k.k., art. 180 k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. co najmniej 10.000 zł. Kwota maksymalna świadczenia pieniężnego wynosi 60.000 zł.

Ponadto został znowelizowany został § 3 art. 206 k.k., zgodnie z którym Sąd może na wniosek skazanego rozłożyć na raty orzeczoną nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz nawiązkę lub świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.

W związku z powyższym ustawodawca nie przewidział możliwości rozłożenia na raty nawiązki orzeczonej od sprawcy przestępstwa na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej w razie śmierci pokrzywdzonego.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Okres zatrzymania prawa jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r.

Na wstępie należy podkreślić, iż najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego zaostrzyła obowiązujące przepisy dotyczące minimalnego trwania okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mi.in w stosunku do sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi 3 lata. Dotyczy to osób, które popełnią przestępstwo po wejściu w życie nowelizacji tj. z dniem 18 maja 2015r.

Natomiast najnowsza nowelizacja wchodząca w życie z dniem 18 maja 2015r. nie zmienia przepisów dotyczących wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 kw.

Należy podkreślić, iż sprawca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z uwagi na brak nowelizacji przepisów dotyczących wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. obowiązują nadal dotychczasowe przepisy.

Zatem Sąd ma możliwość zastosowania wobec sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu art. 39 § 1 k.w., a więc w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sąd przy podjęciu decyzji czy w danej sprawie zachodzą przesłanki do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bierze pod uwagę w szczególności:

 1. charakter i okoliczności czynu m.in. stopień społecznej szkodliwości popełnionego wykroczenia tj. jakie panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania przez Policję była rutynowa kontrola trzeźwości, czy przed zatrzymaniem sprawca popełnił inne wykroczenie, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych.
 2. właściwości i warunki osobiste sprawcy wykroczenia mi.in. jakie konsekwencje spowoduje dla sprawcy wykroczenia orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy sprawca wykroczenia jest jedynym żywicielem rodziny.

Jeżeli jednak Sąd uzna, że w sprawie nie zachodzą szczególne okoliczności i nie zastosuje wobec sprawcy wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu art. 39 § 1 k.w., to wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jaki może orzec Sąd zgodnie z Kodeksem wykroczeń wynosi od 6 miesięcy do 3 lat.

Jedyną zmianę jaką wprowadza najnowsza nowelizacja do Kodeksu wykroczeń jest dodanie do art. 94 k.w.  § 3, który przewiduje możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnienia.
Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Możliwość taką przewiduje wprost art. 182a § 1 k.k.w., który stanowi że „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Należy podkreślić, iż nie jest to rzeczywiste skrócenie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie możliwość wydania przez Sąd na wniosek skazanego po upływie połowy okresu trwania zakazu postanowienia o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Innymi słowy, powyższe oznacza, że Sąd może orzec, iż skazany po upływie połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie mógł prowadzić wyłącznie pojazdy mechaniczne, które są wyposażone w blokadę alkoholową.

Natomiast w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. możliwość orzeczenia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową istnieje po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.

Artykuł 182a k.k.w. najlepiej jest zilustrować na następującym przykładzie:

Jan Kowalski w dniu 1 czerwca 2015r. popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. tj. przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. W związku z powyższym wobec Jana Kowalskiego przy wydawaniu wyroku Sąd zastosował przepisy obowiązujące od dnia 18 maja 2015r. Sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok skazujący, w którym orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Sąd w wyroku zaliczył Janowi Kowalskiemu na poczet orzeczonego środka karnego okres rzeczywistego pozbawienia dokumentu prawa jazdy od dnia 1 czerwca 2015r. Jan Kowalski nie wnosił apelacji od wyroku i wyrok uprawomocnił się.
Wobec dodania do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a § 1 k.k.w. Jan Kowalski może złożyć do Sądu po upływie połowy okresu trwania zakazu, a więc po upływie 1 roku i 6 miesięcy wniosek o orzeczenie dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Co oznacza, że w przypadku uwzględnienia przez Sąd wniosku skazanego Jan Kowalski po upływie 1 roku i 6 miesięcy trwania zakazu będzie mógł prowadzić przez pozostały okres trwania zakazu wyłącznie pojazd mechanicznych wyposażony w blokadę alkoholową.

W § 3 art. 182a k.k.w. ustawodawca przewidział możliwość uchylenia przez Sąd wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Skazanemu przysługuje do Sądu zażalenie zarówno na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Warunki jakie musi spełnić skazany aby mógł złożyć wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową zostały opisane w artykule: Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł zastosować art. 182a k.k.?

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

W artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.? zostało opisane kiedy Sąd może wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Natomiast w niniejszym artykule zostaną opisane przesłanki, jakie musi spełnić skazany, aby mógł złożyć do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Skazany może złożyć wniosek do Sądu jeżeli:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Pierwsze dwie przesłanki mają charakter obligatoryjny, co oznacza że dopiero po upływie wskazanego okresu skazany może złożyć wniosek o wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym o wykonywaniu orzeczonego zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Powyższe oznacza, że osoba taka w przypadku wydania przez Sąd postanowienia o zmianie sposobu wykonywania orzeczonego zakazu będzie mogła przez pozostały okres trwania zakazu kierować wyłącznie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Trzecia przesłanka ma charakter fakultatywny, co oznacza, że Sąd każdą sprawę ocenia indywidualnie, biorąc pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, przede wszystkim osobę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, jak również zachowanie sprawcy w okresie wykonywania zakazu.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przed nowelizacją wchodzącą w życie w dniu 18 maja 2015r.

Ustawodawca nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która zacznie obowiązywać z dniem 18 maja 2015r. dodał do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Powyższe oznacza, że ustawodawca wprowadził możliwość złożenia przez skazanego po upływie połowy orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub w przypadku zakazu orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. tj. po upływie 10 lat wniosku o wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu zakazu poprzez orzeczenie o dalszym wykonywaniu zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Innymi słowy, skazani będą mogli przez pozostały im okres orzeczonego wobec nich zakazu kierować jedynie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.
Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

W tym miejscu pojawia się pytanie czy osoby, które zostały skazane prawomocnie za przestępstwo z art. 178a k.k., będą mogły złożyć wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego wobec nich środka karnego poprzez możliwość kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Otóż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie ar. 42 § 2 k.k. stosuje się art. 182a k.k.w. jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Powyższe oznacza, iż taki wniosek skazany będzie mógł złożyć po upływie co najmniej 18 miesięcy trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym osoby wobec których Sąd orzekł jeszcze przed nowelizacją przepisów zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, nie będą mogły złożyć do Sądu wniosku o wydanie postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Należy podkreślić, iż skazanemu przysługuje do Sądu zażalenie zarówno na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Opublikowano artykuły | 30 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Z dniem 18 maja 2015r. zostanie dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnienia § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Powyższe oznacza, że decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, Sąd może, ale nie musi orzec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Sąd uzna, że w danej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 29 § 1 k.w. „Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”

Sąd podejmując decyzję w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ocenia każdą sprawę indywidualnie i bierze pod uwagę wszystkie okoliczności dotyczące popełnionego wykroczenia oraz dotyczące osoby sprawcy.

Należy podkreślić, iż czym innym jest wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnienia z art. 94 k.w., a czym innym przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Wykroczenie z art. 94 k.w. dotyczy osób, które prowadzą pojazd mechaniczny, a nigdy nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii. Wówczas osoba taka popełnia wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień, za które jak wyżej zostało wskazane Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dla przykładu: sprawca wykroczenia prowadzi motocykl, a nigdy nie uzyskał uprawnień do prowadzenia motocykli, tj. nie zdał egzaminu na kat. A prawa jazdy. Wówczas w świetle najnowszej nowelizacji wchodzącej w życie w dniu 18 maja 2015r. osoba taka popełnia wykroczenie z art. 94 k.w.

Natomiast przestępstwo z art. 180a k.k. popełnia osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo iż uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi zostały jej cofnięte w drodze decyzji przez organ administracji publicznej.

Innymi słowy, sprawcą przestępstwa z art. 180a k.k. jest osoba, która posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, ale zostały jej cofnięte przez właściwy organ. Jednakże w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 180a k.k. podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 244 k.k. tj. niezastosowania się do prawomocnego zakazu sądowego, Sąd nie orzeka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Więcej na temat przestępstwa z art. 180a k.k. znajdziesz w artykule: Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego nowe przestępstwo opisane w art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Art. 180a k.k. stanowi, iż „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Celem dodania do Kodeksu karnego art. 180a jest wyeliminowanie z ruchu osób, którym zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a pomimo cofnięcia uprawnień prowadzą dalej pojazdy mechaniczne.

Przestępstwa z art. 180a k.k. nie popełniają osoby prowadzące pojazd niemechaniczny lub pojazd mechaniczny poza wskazanymi w przepisie miejscami. tj. poza drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu. Definicję drogi publicznej, strefy zamieszkania oraz strefy ruchu znajdziesz w artykule Gdzie można popełnić przestepstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Należy podkreślić, że sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

 1. starosta
 2. dowódca jednostki wojskowej
  albo
 3. marszałek województwa

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;
 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;
 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;
 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Należy wskazać, że przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień podobnie jak przestępstwo z art. 178a k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości można popełnić jedynie z winy umyślnej. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień.

W przypadku popełnienia przestępstwa z art. 180a k.k., podobnie jak w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd nie orzeka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Opublikowano artykuły | 22 komentarzy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r.

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wchodzącej w życie w dniu 18 maja 2015r., która zaostrza odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. poprzez zmianę, iż minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania wyroku skazującego wynosi 3 lata, sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Otóż pomimo wprowadzonej nowelizacji przepisów dotyczącej zmiany minimalnego okresu zakazu z 1 roku do 3 lat, jaki Sąd obligatoryjnie orzeka w przypadku wydania wyroku skazującego wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., ustawodawca nadal przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W związku z powyższym osoby, które zostaną zatrzymane za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. pod rządami znowelizowanych przepisów będą mogły złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jednakże należy podkreślić, iż warunkiem koniecznym do złożenia przez sprawcę przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd nadal może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

albo

 • jeżeli uzna, że nie zachodzą szczególne przesłanki do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego polega na tym, że Sad uznaje oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, jednakże odstępuje od wydania wyroku skazującego. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne zachowuje w świetle prawa status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby 1 roku lub 2 lat. Co oznacza, że jeżeli osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowania karne, popełni w okresie próby ponownie takie samo przestępstwo, Sąd podejmie postępowanie, które zostało warunkowo umorzone.

Ponadto Sąd w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zgodnie z art. 66 §1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości
 • postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz dotychczasowy sposób życia.

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Kiedy mozesz liczyc na warunkowe umorzenie postepowania karnego gdy prowadziles samochod w stanie nietrzezwosci

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy