Zwrot z Wydziału Komunikacji dokumentu prawa jazdy kat. C i C+E gdy Sąd ograniczy w wyroku zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do kat. B

Do napisania niniejszego artykułu zachęciło mnie następujące pytanie jednego z czytelników:

Zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd orzekł wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, wyłączając spod zakazu kat. C i C+E prawa jazdy. Czy w związku z tym Wydział Komunikacji wyda mi dokument prawa jazdy? Jak wygląda to w praktyce, czy mam złożyć jakiś specjalny wniosek w tym zakresie? „

Rozpoczynając rozważania na temat problemu poruszonego w powyższym pytaniu, zauważyć należy, że w przypadku wydania wyroku skazującego w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w myśl art. 42 § 2 k.k. – jest obligatoryjne.

Warto przy tym podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 01 lipca 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeka się od 3 do 15 lat (przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów wynosił od 1 roku do 10 lat).

Co istotne, jak wynika z literalnego brzmienia art. 42 § 2 k.k. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może dotyczyć wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż Sąd orzekając w wyroku skazującym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, powinien wskazać wyraźnie, czy zakaz ten dotyczy wszelkich pojazdów mechanicznych, czy pojazdów określonego rodzaju , np. wyłącznie pojazdów do prowadzenia których uprawnia kat. B prawa jazdy.

Warto przy tym zauważyć, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza się kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Choć wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii pojazdów, wydaje się – z punktu widzenia skazanego – korzystnym rozwiązaniem (zwłaszcza, gdy kat. prawa jazdy wyłączona spod zakazu jest mu niezbędna do wykonywania pracy), to jednak okazuje się, że takie rozwiązanie rodzi pewne problemy natury praktycznej.

Problem ten dotyczy fizycznego odbioru dokumentu prawa jazdy w Wydziale Komunikacji. Trzeba bowiem zauważyć, iż pomimo, że orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie obejmuje np. kat. C i C+E prawa jazdy, Wydziały Komunikacji odmawiają skazanemu zwrotu dokumentu prawa jazdy, powołując się przy tym na przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma art. 12 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, zgodnie z którym: ” Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu

Co więcej, zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu, przepis zakazujący zwrotu prawa jazdy osobie wobec której orzeczono prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub Dw okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

 • B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

Z powyższych przepisów, wynika zatem jednoznacznie, iż mimo wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C i C+E prawa jazdy, kierowca nie odzyska dokumentu prawa jazdy, dopóki nie upłynie okres orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów kat. B.

Taka regulacja prawna budzi wiele zastrzeżeń, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania praktyczną zasadność wyłączania spod zakazu prowadzenia pojazdów określonych kategorii prawa jazdy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie spod zakazu kat. C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości

Problematyka zastosowania środka karnego z art. 42 § 2 k.k. w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w praktyce może nastręczać wiele wątpliwości.

W tym zakresie pojawia się przede wszystkim pytanie o to, czy w związku z faktem, że orzeczenie tego rodzaju środka karnego wobec nietrzeźwego kierowcy jest obligatoryjne, istnieje jakakolwiek możliwość aby sprawca przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. zachował uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo wydania wobec niego wyroku skazującego.

Typowość tego rodzaju wątpliwości wśród sprawców przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości potwierdza pytanie skierowane przez jednego z czytelników bloga:

Witam, moje pytanie dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów w sytuacji skazania za czyn z art. 178 a § 1 k.k. Czy biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą jest szansa na orzeczenie (w sytuacji posiadania przez oskarżonego też innych kategorii) zakazu prowadzenia pojazdów tylko w odniesieniu do określonej kategorii – np. kategorii C i C+E? Jakich argumentów należy użyć przed Sądem wnosząc o taki właśnie wyrok?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, tj. w świetle obowiązujących przepisów ustawy karnej istnieje obiektywna możliwość wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii prawa jazdy.

W praktyce jednak, czy i w stosunku do jakich kategorii prawa jazdy Sąd zdecyduje się na tego typu rozwiązanie determinowane jest wieloma okolicznościami, co oznacza, że pomimo iż odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niektórych kategorii posiadanych przez oskarżonego jest możliwe, nie zawsze będzie miało to miejsce w praktyce.

Rozpocząć należy od tego, iż w przypadku wydania wyroku skazującego w stosunku do sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – w myśl art. 42 § 2 k.k. – jest obligatoryjne.

Warto przy tym podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 01 lipca 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeka się od 3 do 15 lat (przed nowelizacją zakaz prowadzenia pojazdów wynosił od 1 roku do 10 lat).

Powyższe oznacza, że Sąd uznając sprawcę przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzając mu na tej podstawie stosowną karę musi orzec w stosunku do niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten nałożony jest przez ustawę i pozostaje poza sferą decyzyjności Sądu.

Należy mieć jednak na uwadze, iż mimo obligatoryjnego charakteru tego rodzaju środka karnego w stosunku do sprawców przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. ustawodawca wprowadził w tym zakresie pewnego rodzaju „furtkę” dla Sądu rozpatrującego sprawę.

Dotyczy to pozostawienia do decyzji Sądu zakresu w jakim omawiany środek karny będzie zastosowany.

Świadczy o tym literalne brzmienie przepisu art. 42 § 2 k.k. w myśl którego: „Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju (…)„.

W tym miejscu należy mieć na uwadze, iż jak wskazuje praktyka orzecznicza, spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyłącza się kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Stąd też, jeśli w opisanej przez czytelnika sytuacji, okazałoby się, że w trakcie zdarzenia prowadził on samochód ciężarowy do kierowania którym uprawnia kat. C prawa jazdy, wówczas odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów kat. C i C+E byłoby niemożliwe. Inaczej byłoby natomiast w sytuacji, gdyby prowadził on samochód osobowy – wówczas wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C i C+E byłoby obiektywnie możliwe.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień nietrzeźwości (im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu nietrzeźwości tj. 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia przestępstwa – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia przestępstwa – czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia karalność sprawcy przestępstwa;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Podsumowując, należy zauważyć, że sprawca który dopuścił się przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości może starać się o odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia określonych kategorii prawa jazdy (z wyjątkiem kategorii nieuprawiającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w chwili popełnienia przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k.). W tym celu może on złożyć wniosek o wydanie wobec niego wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w trybie art. 387 § 1 k.p.k. w ramach którego powinien on wykazać (powołując się na przytoczone w niniejszym artykule okoliczności), że stopień społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu nie jest znaczny, zaś orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii – z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy – stanowić będzie dla niego nadmierną dolegliwość.

Na koniec warto zauważyć, iż wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych kategorii prawa jazdy (np. C i C+E) w praktyce rodzi problemy związane z fizycznym odbiorem dokumentu prawa jazdy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zwrot dokumentu prawa jazdy kat. C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów osobowych.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie spod zakazu kat. B prawa jazdy, gdy sprawca jechał motocyklem w stanie nietrzeźwości

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie następujące pytanie jednego z czytelników:

Witam, bardzo proszę o pomoc. Kilka dni temu zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Pierwsze badanie alkomatem wykazało 0,30 mg/l, kolejnych nie pamiętam, ale wiem że wyniki były malejące. Mój problem polega na tym, że jestem zawodowym kierowcą i utrata prawa jazdy oznaczać będzie dla mnie utratę zatrudnienia. Na utrzymaniu mam żonę i dwójkę dzieci. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, abym mimo popełnienia przestępstwa zachował prawo jazdy? Dodam, że posiadam trzy kategorie A, B i C, jednak z uwagi na charakter wykonywanej pracy zależy mi na zachowaniu kat. B. Czy Sąd może np. zabrać mi kat. A i C a pozostawić B? Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale jechałem w stanie nietrzeźwości motocyklem, a nie samochodem osobowym. Ponadto jest to mój pierwszy konflikt z prawem, jestem osobą niekaraną, nigdy nie dostałem nawet mandatu karnego.”

Przechodząc do rozważań nad poruszonym przez czytelnika problemem, rozpocząć należy od tego, że zgodnie z obowiązującą ustawą karną przy wydaniu przez Sąd wyroku skazującego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178 a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny i zgodnie z art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. wynosi od 3 do 15 lat.

Oznacza to, że Sąd musi, a nie może orzec wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to więc konieczny w przypadku tego typu przestępstw środek karny.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku Sąd zobligowany będzie orzec wobec sprawcy przestępstwa z art. 178 a § k.k. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z treścią art. 42 § 2 k.k. „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju (…)”.

Z powyższego wynika więc, że Sąd ma możliwość wyłączyć spod zakazu prowadzenia pojazdów pewne kategorie prawa jazdy.

Oczywiście, będzie to możliwe tylko w stosunku do sprawców przestępstwa, którzy posiadają więcej niż jedną kategorię prawa jazdy. Należy jednak mieć na uwadze, że sam fakt posiadania kilku kategorii prawa jazdy nie przesądza o konieczności czy zasadności wyłączenia przez Sąd określonej kategorii prawa jazdy spod orzekanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż choć przepisy ustawy karnej nie mówią o tym wprost, Sąd nie może wyłączyć spod zakazu kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu, którym sprawca kierował w trakcie popełnienia przestępstwa.

Przykładowo, jeśli X prowadził w stanie nietrzeźwości samochód osobowy, wówczas Sąd wydając wyrok skazujący za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. obligatoryjnie orzeknie wobec X zakaz prowadzenia pojazdów do prowadzenia których uprawniania kat. B prawa jazdy.

W praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień nietrzeźwości ( im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu nietrzeźwości tj. 0,26 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia przestępstwa – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia przestępstwa – czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia karalność sprawcy przestępstwa;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Chcąc zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi na wskazane w niniejszym artykule pytanie czytelnika, stwierdzić należy – w świetle powołanych okoliczności – iż w opisanej przez niego sytuacji, to jest w przypadku prowadzenia w stanie nietrzeźwości (przy najwyższym stężeniu 0,30 mg/l) motocyklu, przy jednoczesnym uwzględnieniu uprzedniej niekaralności oraz realnej groźby utraty zatrudnienia w związku z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B istnieje możliwość ubiegania się o odstąpienie przez Sąd od orzekania w stosunku do niego zakazu prowadzenia pojazdów kat. B.

Podkreślić jednak należy, iż w praktyce to, czy Sąd zdecyduje się na wyłączenie spod zakazu określonej kategorii prawa jazdy zależeć będzie od okoliczności faktycznych danej sprawy oraz przedstawionej przez oskarżonego argumentacji.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie spod zakazu kat. C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu

Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce związanej z zakresem zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego w stosunku do sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Pragnę zauważyć, że do omówienia przedmiotowej kwestii zachęciło mnie następujące pytanie czytelnika:

Witam. Jestem zawodowym kierowcą, posiadam kat. A, B, C oraz C+E prawa jazdy. W czerwcu b.r. Policjanci zatrzymali mi dokument w związku z tym, że prowadziłem samochód osobowy będąc nietrzeźwym. Badanie alkomatem wykazało 0,15 mg/l, kolejne wyniki były niższe. Sprawa nie trafiła jeszcze do Sądu, ale już teraz bardzo się tym martwię. Na co dzień pracuję jako kierowca tira więc bez prawa jazdy kat. C i C+E z pewnością stracę pracę. Zastanawiam sie, czy istnieje w ogóle taka możliwość, żeby Sąd pozostawił mi kat. C i C+E a zabrał wszystkie pozostałe? Bardzo proszę o pomoc„.

Na wstępie zauważyć należy, iż z uwagi na stopień stężenia alkoholu w ogarnizmie badanego, w opisanej przez czytelnika sytuacji zastosowanie znajdzie art. 87 § 1 k.w. dotyczący wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

Wskazać bowiem warto, iż w zakresie kwalifikacji prawnej, a dokładniej rzecz ujmując w zakresie rozróżnienia zachowania sprawcy między wykroczeniem z art. 87 § 1 k.w. przestępstwem z art. 178 a § 1 k.k. decydujące znaczenie ma poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego – wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, zaś górna granica wynosi 0,25 mg/l (0,50 promila alkoholu we krwi).

Zgodnie z art. 87 § 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu orzeka się (obligatoryjnie) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów w stosunku do sprawcy wykroczenia Sąd stosuje przepis art. 29 k.w. Na uwagę zasługuje w tym miejscu okoliczność, iż zaostrzenie na mocy nowelizacji z dnia 18 maja 2015r. przepisów dotyczących m.in. długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., nie zaś wykroczenia prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie po użyciu alkoholu. Okres na jaki orzeka sie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wykroczenia wynosi więc w dalszym ciągu od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z art. 29 § 2 k.w.: „Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy„.

Treść powołanego przepisu ma duże znaczenie praktyczne. W jego świetle zasadnym jest bowiem twierdzenie, że Sąd nie może orzec w wyroku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Może natomiast – kierując się podziałem na pojazdy mechaniczne i pojazdy inne niż mechaniczne np. rower- orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zróżnicowanie rodzaju pojazdów może iść dalej, można np. orzec zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych albo samych pojazdów samochodowych czy też np. ciągników rolniczych. Można różnicować zakazy w odniesieniu do stref ruchu, można posługiwać się klauzulami negatywnymi, np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyjątkiem ciągników rolniczych.

Powyższe oznacza, że stosując środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w stosunku do sprawcy wykroczenia, Sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów np. wyłącznie do samochodów osobowych kat. B prawa jazdy.

Stwierdzić zatem należy, że w opisanej przez czytelnika sytuacji – zwłaszcza wobec faktu, iż w chwili zdarzenia prowadził on samochód osobowy i dysponuje innymi kategoriami prawa jazdy- istnieje wobec tego możliwość wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, pojazdów do prowadzenia których uprawniania kat. C i C+E prawa jazdy.

Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii pojazdów decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego wykroczenia. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień stężenia alkoholu w organizmie (im stopień steżenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu tj. 0,10 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia wykroczenia – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia wykroczenia– czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia niekaralność;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy wykroczenia – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobitą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Warto w tym miejscu wskazać, iż chcąc ubiegać się o zachowanie uprawień do kierowania określonego rodzaju pojazdów, sprawca wykroczenia powinien złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze i opisując szczegółowo powołane powyżej okoliczności, wnieść o wyłączenie spod zakazu określonej kategorii pojazdów.

Wniosek najlepiej jest złożyć do Sądu jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego (tzn. wyroku wydawanego przez sąd bez rozprawy i doręczanego obwinionemu), ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć wraz ze sprzeciwem od wyroku nakazowego lub nawet później (byleby zrobić to przed rozprawą). Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Niezależnie od powyższego, warto zauważyć, iż w sprawach o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, istnieje możliwość całkowitego odstąpienia przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów (a nie tylko określonych kategorii) na podstawie art. 39 § 1 k.w. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Odstąpienie na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie spod zakazu kat. B prawa jazdy, gdy sprawca jechał motocyklem w stanie po użyciu alkoholu

Niniejszy artykuł zainspirowany został praktycznym problemem, z jakim spotkał się jeden z czytelników bloga:

Dzień dobry. Kilka dni temu jadąc motocyklem zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Funkcjonariusze przebadali mnie alkomatem i wówczas okazało się, że jestem nietrzeźwy – alkomat wykazał 0,13 mg/l. Cała sytuacja była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo nie podejrzewałem że po wypiciu dwóch piw wieczorem, następnego dnia w moim organizmie może znajdować się jeszcze jakiś alkohol. Oczywiście funkcjonariusze zatrzymali mi na miejscu dokument prawa jazdy. Jest to dla mnie ogromna tragedia bo bez prawa jazdy stracę pracę (jestem kierowcą taksówki). Moje pytanie brzmi, czy istnieje jakakolwiek możliwość żeby Sąd zostawił mi kat. B prawa jazdy a orzekł zakaz prowadzenia pojazdów kat. A„?

Na początku zauważyć należy, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W zakresie kwalifikacji prawnej, a dokładniej rzecz ujmując w zakresie rozróżnienia zachowania sprawcy między wykroczeniem z art. 87 § 1 k.w. przestępstwem z art. 178 a § 1 k.k. decydujące znaczenie ma poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego – wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, zaś górna granica wynosi 0,25 mg/l (0,50 promila alkoholu we krwi).

Zgodnie z art. 87 § 3 k.w. w razie popełnienia wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu orzeka się (obligatoryjnie) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów w stosunku do sprawcy wykroczenia Sąd stosuje przepis art. 29 k.w. Na uwagę zasługuje w tym miejscu okoliczność, iż zaostrzenie na mocy nowelizacji z dnia 18 maja 2015 r. przepisów dotyczących m.in. długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., nie zaś wykroczenia prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie po użyciu alkoholu. Okres na jaki orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wykroczenia wynosi więc w dalszym ciągu od 6 miesięcy do 3 lat.

Zgodnie z art. 29 § 2 k.w.: „Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy„.

Treść powołanego przepisu ma duże znaczenie praktyczne. W świetle powołanego przepisu zasadnym jest bowiem twierdzenie, że Sąd nie może orzec w wyroku zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Może natomiast – kierując się podziałem na pojazdy mechaniczne i pojazdy inne niż mechaniczne np. rower- orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zróżnicowanie rodzaju pojazdów może iść dalej, można np. orzec zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych albo samych pojazdów samochodowych, czy też np. ciągników rolniczych. Można różnicować zakazy w odniesieniu do stref ruchu, można posługiwać się klauzulami negatywnymi, np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyjątkiem ciągników rolniczych.

Powyższe oznacza, że stosując środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w stosunku do sprawcy wykroczenia, Sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów wyłącznie do motocykli, co oznacza, że sprawca zachowa uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych kat. B.

Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż w praktyce o zasadności wyłączenia spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii pojazdów decydować będzie szereg okoliczności.

Przede wszystkim w tym zakresie Sąd bierze pod uwagę stopień społecznej szkodliwości popełnionego wykroczenia. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości wpływ mają m.in.:

 • stopień stężenia alkoholu w organizmie (im stopień stężenia alkoholu w organizmie badanego bliższy będzie dolnej granicy stanu po użyciu alkoholu tj. 0,10 mg/l tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • miejsce popełnienia wykroczenia – tj. czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

 • pora popełnienia wykroczenia– czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

 • okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego,np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • uprzednia niekaralność;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy wykroczenia – w tym także wpływ orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii na sytuację osobistą sprawcy, np. ryzyko utraty zatrudnienia.

Warto w tym miejscu wskazać, iż chcąc ubiegać się o zachowanie uprawień do kierowania określonego rodzaju pojazdów, sprawca wykroczenia powinien w miarę możliwości jak najszybciej złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze wnosząc o wyłączenie spod zakazu określonej kategorii pojazdów.

Wniosek najlepiej jest złożyć do Sądu jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego (tzn. wyroku wydawanego przez sąd bez rozprawy i doręczanego obwinionemu), ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć wraz ze sprzeciwem od wyroku nakazowego lub nawet później (byleby zrobić to przed rozprawą). Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości od zawsze rodziła wiele pytań. Nowelizacja przepisów kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. bezwątpienia ożywiła dyskusje w tym zakresie.

Dowodem na powyższe może być pytanie jednego z czytelników bloga, które zachęciło mnie do napisania niniejszego artykułu. Pytanie to brzmi następująco:

Witam, mam sprawę o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Od prokuratora dowiedziałem się, że w najlepszym wypadku dostanę 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów, gdyż miałem to nieszczęście, że czynu dopuściłem się po nowelizacji kodeksu karnego. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyż korzystałem z samochodu codziennie, w dojazdach do pracy, zawożeniu dzieci do szkoły itp. W związku z tym pytanie, czy mogę zrobić cokolwiek, aby ten zakaz był krótszy, np. do roku? Nie wiem czy to ma znaczenie, ale dodam, że badanie alkomatem wykazało u mnie 0,29 mg/l, to był najwyższy wynik, poza tym tak naprawdę przejechałem samochodem odcinek niespełna 1 km o czym mówiłem z resztą Policjantom, którzy mnie zatrzymali. Całe zdarzenie miało miejsce ok. 4.00 nad ranem. Bardzo prosze o poradę, co mogę w tej sprawie zrobić, żeby uniknąć tak surowego zakazu prowadzenia pojazdów.

W opisanej sytuacji jedynym rozwiązaniem, stwarzającym możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym, aniżeli 3 – letnim wymiarze, jest złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczeniem np. rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż choć przepisy nowelizujące Kodeks karny wprowadziły wiele zmian w zakresie przepisów mających zastosowanie w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (m.in. zmieniając minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. z 1 roku do 3 lat), to jednak w obowiązującym porządku prawnym w dalszym ciągu istnieje możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 i nast. k.k.

Istotą warunkowego umorzenia postępowania jest to, że pomimo uznania oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu, Sąd nie wydaje w stosunku do niego wyroku skazującego. Oznacza to, że osoba wobec, której warunkowo umorzono postępowanie karne, zachowuje w świetle prawa status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto – co jest szczególnie istotne w zakresie omawianej problematyki – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych maksymalnie do 2 lat.

Z powyższego wynika, iż w praktyce, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, mogą wystąpić trzy sytuacje:

 1. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 2. Sąd może orzec roczny zakaz prowadzenia pojazdów;

 3. Sąd może orzec 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze np. 1 roku i 2 miesięcy, gdyż zgodnie z art. 43 § 1 k.k. tego rodzaju środek karny orzeka się wyłącznie w latach.

Analizując problematykę warunkowego umorzenia postępowania oraz orzekanego w związku z tym zakazu prowadzenia pojazdów, w kontekście sytuacji przedstawionej przez czytelnika, stwierdzić należy, iż w tym konkretnym wypadku zasadnym byłoby złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Moja praktyka zawodowa wskazuje bowiem, iż przy stężeniu alkoholu na poziomie 0,29 mg/l oraz przy uwzględnieniu innych okoliczności zdarzenia (m.in. pory o jakiej sprawca podróżował, przejechanego odcina drogi) takie rozstrzygnięcie w zakresie środka karnego jest najbardziej realne.

Nie można przy tym zapominać, że aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą być spełnione pewne – wskazane wprost w ustawie karnej- przesłanki.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. przesłankami warunkowego umorzenia postępowania karnego są:

 • uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (tzn. sprawca może być skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, np. za spowodowanie wypadku w komunikacji z art. 177 k.k.) ;

 • nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę przestępstwa (w przypadku przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. o stopniu społecznej szkodliwości czynu przesądzać będą głównie:

  wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzuim bliżej dolnej granicy stężenia od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo tj. 0,26 mg/l tym stopień społecznej szkodliwości będzie mniejszy;

  miejsce popełnienia przestępstwa – czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

  pora popełnienia przestępstwaczy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

  okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa (sprawca przyznaje się do czynu i nie kwestionuje faktu jego popełnienia);

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia (np. prowadzenie ustabilizowanego stylu życia, posiadanie rodziny, pracy, dobra opinia w najbliższym środowisku)

Zauważyć należy, że kompleksowa ocena powołanych powyżej przesłanek musi uzasadniać przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego, sprawca przestępstwa będzie przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może być ogromną dolegliwość, jaka wynikałaby dla sprawcy w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wyższym wymiarze- np. konieczność posiadania prawa jazdy w związku z wykonywaną pracą, czy z uwagi na udzielaną osobie bliskiej pomoc).

Na koniec należy wskazać, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego można wnosić w zasadzie na każdym etapie postępowania, jednakże niewątpliwie im szybciej przedstawisz Sądowi swoje stanowisko wraz z odpowiednią argumentacją, tym większe szanse na to, że Sąd przychyli się do Twojego wniosku.

Zanim jednak złożysz do Prokuratury lub Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 200 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adresbiuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 200 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 200 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy.Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku orazświadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., który może Cię zainteresować znajduje się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odstąpienie na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

W pierwszej kolejności zauważyć, iż Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Nie oznacza to jednak, iż w przypadku wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu nie ma możliwości, aby Sąd odstąpił od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kluczowe znaczenie w zakresie poruszanej problematyki ma art. 39 § 1 k.w. Zgodnie z treścią powołanego artykułu: ” W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego„.

Powołany przepis stanowi zatem prawną podstawę do odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wobec sprawcy wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

Jak wynika wprost z zacytowanego artykułu, zastosowania tego rodzaju instytucji może mieć miejsce wyłącznie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie.

W tym miejscu może pojawić się pytanie, co należy rozumieć przez powyższe sformułowanie i jakie okoliczności wpływają na uznanie, iż w danej sprawie występuje wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie.

Jak wynika z mojej praktyki zawodowej, rozważając zasadność odstąpienia od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd uwzględnia przede wszystkim:

 • miejsce popełnienia wykroczenia;

 • porę, w jakiej doszło do popełnienia wykroczenia;

 • natężenie ruchu w chwili zdarzenia;

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy, w tym zwłaszcza:

– dotychczasową niekaralność;

– ustabilizowany sposób życia – stała praca, rodzina;

– aktywność charytatywna i społeczna;

 • konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów –utrata pracy, brak możliwości znalezienia zatrudnienia.

Wszystkie te argumenty mają bardzo duże znaczenie przy zastosowaniu przez Sąd art. 39 § 1 k.w. i ewentualnym odstąpieniu od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a co za tym idzie należy je w szczegółowy sposób opisać Sądowi rozpatrującemu sprawę.

Warto w tym miejscu wskazać, iż chcąc ubiegać się o odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sprawca wykroczenia powinien w miarę możliwości jak najszybciej złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze wnosząc o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wniosek najlepiej jest złożyć do Sądu jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego (tzn. wyroku wydawanego przez sąd bez rozprawy i doręczanego obwinionemu), ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć wraz ze sprzeciwem od wyroku nakazowego lub nawet później (byleby zrobić to przed rozprawą). Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Zanim jednak złożysz do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 200 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 200 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 200 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci wykroczenia.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie do Sądu wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

 

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., który może Cię zainteresować znajduje się pod następującymi linkami:

Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie pytanie jednego z czytelników, brzmi ono następująco:

Witam, zostałem oskarżony o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało najwyższy wynik 0,26 mg/l. Z tego co mi wiadomo, jest to niewielkie stężenie, jak w takim razie powinienem się bronić, aby uzyskać możliwie najniższą karę?

Odpowiadając na powyższe pytanie w pierwszej kolejności zauważyć należy, że stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu. Przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mgl/ l mamy natomiast do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, bowiem sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. natomiast w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sprawca popełnia już przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k.

W praktyce, przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, który jak można zauważyć jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem, na znaczeniu przybiera kwestia tzw. niepewności pomiarowej alkomatu.

Zauważyć bowiem należy, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i zakładając, że od badanego nie pobrano próbki krwi – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W tym miejscu podkreślić jednak należy, że w prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne– mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0,26 mg/l lecz 0,25 mg/l skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu tj. art. 87 § 1 k.w.

Nawiązując w tym miejscu do pytania czytelnika, o to jakie czynności procesowe należałoby podjąć w sytuacji, gdy najwyższy wynik badania stanu trzeźwości wyniósł 0,26 mg/l wskazać należy, iż w takim przypadku zasadnym jest złożenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczność ustalenia wartości niepewności pomiarowej urządzenia użytego do przebadania stanu trzeźwości oskarżonego. W związku z powyższym zasadnym jest skierowanie do Sądu wniosku o zmianę kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 200 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adresbiuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 200 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 200 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

 kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. przy najwyższym wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie zapytanie czytelnika bloga, które brzmi następująco:

Witam, zostałem oskarżony o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Najwyższy wynik badania alkomatem wskazał 0,28 mg/l. Szczerze mówiąc byłem tym wynikiem bardzo zaskoczony, alkohol (w niewielkich ilościach) spożywałem poprzedniego dnia i w życiu nie spodziewałbym się, że mogę być jeszcze w stanie nietrzeźwości. Czy mogę w jakiś sposób zakwestionować ten wynik? Na jakie okoliczności się powołać? „

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stężenie alkoholu na poziomie 0,28 mg/l wskazuje, iż badany nieznacznie, bo tylko o 0,03 mg/l przekroczył próg stężenia alkoholu w organizmie od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Punktem wyjściowym dla stanu nietrzeźwości jest bowiem stężenie alkoholu o wartości 0,26 mg/l. W przypadku, gdy u badanego wynik stężenia alhoholu znajdzie się poniżej tej granicy, tj. np. 0,25 mg/l czy 0,20 mg/l kierujący samochodem stanie pod zarzutem popełnienia wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu.

W sprawach, w których wynik badania stanu trzeźwości oscyluje w granicach stężenia odpowiedniego dla stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości istotnego znaczenia nabiera pojęcie niepewności pomiarowej alkomatu. Najprościej rzecz ujmując, niepewność pomiaru wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV).

Na uwagę zasługuje okoliczność, w zakresie analizy wyników badań steżenia alkoholu, oprócz niepewności pomiarowej występuje także pojęcie tzw. błędu pomiarowego. W praktyce przyjmuje się, że błąd pomiarowy alkomatu wynosi +/- 0,03 mg/l.

Zauważyć należy, iż wartość niepewności pomiarowej alkomatu (wynosząca +/- 0,01 mg/l) ustalana jest w warunkach labolatoryjnych, a zatem w warunkach wolnych od wpływu czynników zewnętrznych takich jak temperatura, wilgoć itp.

Badania stanu trzeźwości kierujących w praktyce przebiegają natomiast w warunkach drogowych, narażonych na wpływ szeregu czynników zewnętrznych. Z uwagi na tę okoliczność wprowadzono pojęcie błędu pomiarowego uwzględniającego wpływ czynników zewnętrznych na wynik badania stanu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Dlatego też wartość błędu pomiarowego jest większa aniżeli wartość niepewności pomiarowej, a jego uwzględnienie pozwala na precyzyjniejsze ustelenie rzeczywistego stanu stężenia alkoholu w organizmie badanego.

W praktyce wykazanie rzeczywistego błędu pomiarowego urządzenia użytego do zbadania stanu trzeźwości kierującego możliwe będzie w oparciu o opinię biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu.

Analizując problematykę błędu pomiarowego wynoszącego +/- 0,03 mg/l w kontekście sytuacji, gdy u kierującego najwyższy wynik badania stanu trzeźwości wyniósł 0,28 mg/l stwierdzić należy, że uwzględnienie tego błędu winno prowadzić do uznania, iż rzeczywisty wynik stężenia alkoholu u badanego mógł wynieść :

 • 0,25 mg/l;

 • 0,26 mg/l;

 • 0,27 mg/l ;

 • 0,28 mg/l;

 • 0,29 mg/l ;

 • 0,30 mg/l ;

 • 0,31 mg/l.

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i zakładając, że od badanego nie pobrano próbki krwi – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W takiej zaś sytuacji, należy odwołać się do obowiązującej w polskim prawie karnym zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić błąd pomiarowy alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości 0,03 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,25 mg/l.

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne– mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu błędu pomiarowego urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0,28 mg/l lecz 0,25 mg/l skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego mu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu tj. art. 87 § 1 k.w.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 200 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adresbiuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 200 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 200 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

 kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł postanowiłam napisać w związku z pytaniem skierowanym przez jednego z czytelników bloga, brzmi ono następująco:

Dzień dobry. W jednym z artykułów przeczytałam, że istnieje coś takiego jak niepewność alkomatu, która może wpływać na „zafałszowanie” wyniku badania stanu trzeźwości. Jak taki błąd może przełożyć się na sytuację, gdy najwyższy wynik badania wyniósł 0,10 mg/l?

Na wstępie należy wskazać, iż uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ma doniosłe znaczenie prawne, gdyż może skutkować umorzeniem postępowania karnego.

Rozpocząć należy od tego, że odpowiedzialność karna za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia alkoholu w organizmie badanego na poziomie 0,10 mg/l. Oznacza to, że w obowiązującym porządku prawnym nie jest karane prowadzenie samochodu przy niższym stężeniu alkoholu, np. 0,09 mg/l czy 0, 03 mg/l.

W sprawach, w których u kierującego pojazdem uzyskano wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, istotnego znaczenia nabiera tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Niepewność pomiarowa alkomatu wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy stężenie alkoholu w organizmie badanego.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru ustalona jest na poziomie +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w sytuacji gdy alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,09 mg/l;

 • 0,10 mg/l;

 • 0,11 mg/l

Każda ze wskazanych alternatyw jest w takim samym stopniu możliwa i co istotne nie istnieją środki dowodowe, które pozwoliłyby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

Należy mieć w tym miejscu na uwadze, że w polskim prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd mając wątpliwości co do konkretnych okoliczności sprawy, zobowiązany jest przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia stężenia alkoholu w organizmie obwinionego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,09 mg/l.

Takie ustalenie – na gruncie wskazanych powyżej uwag- skutkować powinno umorzeniem postępowania karnego na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 k.p.o.w tj. z uwagi na to, że zarzucany obwinionemu czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

Na koniec warto wskazać, iż obwiniony któremu zarzuca się popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinien złożyć do Sądu wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczność ustalenia wartości niepewności pomiarowej urządzenia użytego do przebadania jego stanu trzeźwości, a co za tym idzie ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 200 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adresbiuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 200 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 200 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci wykroczenia.

Wnioski w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Sądu o zwrot prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Wniosek o  dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz