Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Nietrzeźwemu kierowcy, który został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres 3 lat. Czy w każdym przypadku zakaz prowadzenia pojazdów wyniesie 3 lata? Otóż nie, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Kiedy możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może nie orzekać zakazu na okres 3 lat. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku bądź 2 lat. Natomiast zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w przypadku wydania wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od lat 3 do lat 15.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu, może ubiegać się jedynie kierowca niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ponadto, w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny (np. kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund). Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Jeśli zastanawiasz się czy masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Jak korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Po pierwsze, zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 latazakaz kierowania samochodami wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.

Po drugie, kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel.

Po trzecie, wyrok skazujący za jazdę po pijaku, oznacza automatycznie świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.

Po czwarte, jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu Prokurator ani Sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. Skąd wiadomo, gdzie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie? Otóż, zależy to od tego, gdzie fizycznie znajdują się akta sprawy o jazdę pod wpływem alkoholu, w Prokuraturze czy już w Sądzie.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy Sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania (okres próby do 3 lat, świadczenie pieniężne, zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok bądź na 2 lata lub brak zakazu prowadzenia pojazdów).

Natomiast w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata). To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeśli masz pytania jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkohol, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu z zakazem na 1 rok, można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę samochodem po alkoholu

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – na czym polega?

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to zakaz kierowania pojazdami nadal obowiązuje kierowcę, ale dotyczy tylko samochodów, w których nie jest zamontowana blokada alkoholowa.

Kiedy można ubiegać się o blokadę alkoholową?

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego Sąd.

Dla przykładu jeżeli Sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat, to skazany będzie mógł złożyć wniosek o skrócenie przez blokadę po upływie 18 miesięcy.

Od kiedy należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest zazwyczaj liczony od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji. Natomiast, gdy w momencie kontroli drogowej, nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, to wówczas Sąd w wyroku nakazuje kierowcy, zwrócenie prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji i zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od dnia kiedy kierujący zwróci dokument prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Jeśli masz wątpliwość, czy możesz już ubiegać się o blokadę alkoholową, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Teraz opiszę jakie kroki musi podjąć kierowca skazany na zakaz prowadzenia samochodów, aby mógł ubiegać się o blokadę alkoholową oraz co należy zrobić po uzyskaniu zgody przez Sąd, aby mógł jak najszybciej ponownie poruszać się samochodem, a więc:

1. Złożenie do Sądu wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast miejsce zamieszkania kierowcy nie wpływa na właściwość Sądu. Kolejno, gdy znamy już właściwy Sąd, należy złożyć do tego Sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być bardzo dobrze uzasadniony, gdyż bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Jak widać, Sąd, podejmując decyzję, czy wrazić zgodę na blokadę alkoholową czy też nie, opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową. W związku z powyższym, aby zwiększyć swoje szanse kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem wniosku o skrócenie zakazu, tzn. powinien wskazać, jak najwięcej okoliczności, wskazujących na zasadność pozytywnego rozpoznania wniosku przez Sądu. Ponadto bardzo ważne jest również załączenie do wniosku o blokadę alkoholową odpowiednich dokumentów, np. jeżeli skazany potrzebuje prawa jazdy do opieki nad chorym członkiem rodziny, to powinien dołączyć do wniosku historię choroby w/w osoby. Oczywiście argumentów uzasadniających wyrażenie przez Sąd zgody na blokadę jest znacznie więcej, gdyż każda sprawa o skrócenie zakazu jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Jak zostało wyżej wskazane Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym (wówczas zawiadamia o terminie strony) lub niejawnym (wówczas nie zawiadamia stron o terminie). Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową i Prokurator nie zażalenia na decyzję Sadu, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji, w którym znajduje się prawo jazdy nietrzeźwego kierowcy.

Co gdy Sąd nie wyrazi zgody na blokadę alkoholową?

W przypadku odmownej decyzji Sądu, kierowcy przysługuje zażalenie na takie postanowienie.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o blokadzie alkoholowej?

Termin na zażalenie na odmowę blokady alkoholowej wynosi 7 dni liczonych od:

– ogłoszenia postanowienia – gdy posiedzenie było jawne i skazany lub jego obrońca był na ogłoszeniu

– doręczenie postanowienia – gdy posiedzenie było niejawne lub gdy nikt nie stawił się na ogłoszenie.

Zażalenie na postanowienie o odmowie blokady alkoholowej wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego tj. zażalenie należy złożyć na biurze podawczym lub wysłać przesyłką poleconą na adres Sądu Rejonowego tj. Sądu I instancji. Następnie Sąd ten, przekazuje akta sprawy wraz z zażaleniem na blokadę alkoholową, do Sądu Ii instancji tj. do Sądu Okręgowego.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji i następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok:

 • gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy,

 • gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Jednakże niezależnie od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, to kierowca, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie po przejściu wyżej wymienionej procedury, kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, poprzez wpisanie kodu 69.

Kolejno kierowca musi kupić (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź wynająć blokadę alkoholową (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące urządzenia, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzona poprawność działania urządzenia. Kierowca otrzyma dokument, potwierdzający, iż blokada działa poprawnie (urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej).


Kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się
samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa, nie narażając się na odpowiedzialność za przestępstwo czy też wykroczenie.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Kierowanie pojazdem po alkoholu nie oznacza, że w każdym przypadku kierowcy grozi utrata prawa jazdy na 3 lata. Zatrzymane prawo jazdy może być kierowcy zwrócone, jeżeli Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, polega na tym, że Sąd stwierdza, iż kierowca jest winny popełnienia zarzucanego mu czynu, polegającego na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności, występujące w sprawie, odstępuje od wydania wyroku skazującego i warunkowo umarza prowadzone postępowanie.

Jakie są zatem korzyści z warunkowego umorzenia postępowania za alkohol?

 • niekaralność – kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie oznacza skazania – kierowca zachowuje „czystą kartę karną”

 • zwrot prawa jazdy lub utrata prawa jazdy na 1 rok lub 2 lata – tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub orzec zakaz maksymalnie na 2 lata – natomiast skazanie oznacza zakaz na minimum 3 lata

 • świadczenie pieniężne zazwyczaj jest niższe niż 5.000,00 zł – natomiast wyrok skazujący oznacza obligatoryjne orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości minimum 5.000,00 zł.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania ma kierowca uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter. Sąd bierze również pod uwagę w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem okoliczności czynu m.in. czas oraz miejsce kierowania pojazdem, powód kontroli, konsekwencje wyroku skazującego.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, powinien złożyć do Prokuratury (podczas przesłuchania na Policji) lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlaczego ważne jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie na piśmie?

Otóż, ani Prokurator ani Sąd nie bierze z urzędu pod rozwagę kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to podejrzany a później oskarżony musi wykazać inicjatywę i złożyć pisemnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Często to w dużej mierze od dobrze uzasadnionego pisma, zależy czy Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu kierowca musi szczegółowo uzasadnić dlaczego w jego sprawie zasadne jest warunkowe umorzenie postępowania. Ponadto bardzo ważne jest dołączenie do wniosku dokumentów, na potwierdzenie okoliczności opisanych w piśmie.

W uzasadnieniu powinny znaleźć się m.in. następujące informacje:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich kierowca prowadził samochód po alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • przedstawienie okoliczności, w których należy wykazać, jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, m.in. jeżeli od charakteru jego pracy wymagane jest posiadanie statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie, to należy podkreślić, iż wyrok skazujący spowoduje zwolnienie z pracy,

 • przedstawienie okoliczności, które uzasadnią, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok będzie miało negatywne konsekwencje dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy, a co za tym idzie utrata jedynego źródła dochodu.

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, kierowcy grozi utrata prawa jazdy. To ile będzie trwał zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy kierowca popełnił przestępstwo czy też wykroczenie. Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu:

WYKROCZENIE JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 87 § 1 K.W. kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

Kara za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu:

 • kierowcy grozi kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

A zatem, czy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy jest obligatoryjny?

 • Nie. Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na podstawie art. 39 § 1 k.w. ODSTĄPIĆ OD ZAKAZU prowadzenia samochodów. Co kierowca może zrobić, aby ubiegać się o odstąpienie? Powinien złożyć do Sądu, dobrze umotywowany wniosek o dobrowolne poddanie się na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze z odstąpieniem od zakazu  można pobrać klikając ikonkę WNIOSEK

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wzór wniosku o dobrowolne poddanie się karze można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu

PRZESTĘPSTWO JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178A § 1 K.K. kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi co najmniej 0,26 mg/l

Kara za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu:

 • kierowcy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od lat 3 do lat 15.

Czy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat jest obligatoryjny?

 • Nie. Sąd w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu, może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Jakie korzyści daje warunkowe umorzenie?

 1. Sąd może odstąpić od zakazu lub może orzec zakaz na okres 1 roku (wówczas kierowca nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy) albo na okres 2 lat (wówczas kierowca będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy,
 2. kierowca zachowa czystą kartę karną tj. w świetle prawa będzie osobą niekaraną za przestępstwo,
 3. świadczenie pieniężne może być orzeczone w wysokości znacznie niższej niż 5.000 zł.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego? Kierowca powinien złożyć do Prokuratury lub Sądu dobrze uzasadniony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol można pobrać klikając ikonkę WNIOSEK 

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Konsultacje są bezpłatne.

Wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 3 komentarze

2 promile alkoholu – co grozi?

Kierowanie samochodem po alkoholu przy wyniku – 2 promile stanowi przestępstwo jazdy pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k.

Kara za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu zależy od tego czy kierowca pierwszy raz wsiadł za kierownicę samochodu po alkoholu, czy też w okresie próby popełnił ponownie to samo przestępstwo, a więc mamy do czynienia z tzw. recydywą.

W pierwszym przypadku kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., natomiast w drugim przypadku kierującemu zostanie przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem w okresie próby w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

Za popełnienie po raz pierwszy przestępstwo jazdy po alkoholu przy wyniku 2 promile tj. ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł. Wynik 2 promili alkoholu w organizmie nie jest niskim wynikiem, zatem kierowcy może grozić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 czy nawet 5 lat. Oczywiście przy wyniku 2 promile alkoholu w organizmie, kierowca zachowuje szansę na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na najkrótszy okres 3 lat.

2 promile a warunkowe umorzenie postępowania

Wynik 2 promile alkoholu w organizmie kierowcy, nie jest niskim wynikiem. Jednakże ustawodawca w żadnym z przepisów ustawy karnej, nie ograniczył możliwości ubiegania się o warunkowe umorzeni postępowania karnego w zależności od wyniku trzeźwości sprawcy. Natomiast warunkiem koniecznym przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy tzw. czysta karta karna. W naszej praktyce zawodowej zdarzyły się sprawy gdzie przy wyniku ok. 2 promili Sąd zastosował instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, jednakże były to szczególne sytuacje (np. przeparkowanie samochodu o kilkanaście metrów w porze nocnej czy też na parkingu podziemnym). Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego okoliczności jakie muszą wystąpić w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu.

Natomiast w przypadku ponownego kierowania samochodem w okresie próby pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. tzw. „recydywa” kierowcy grozi kara pozbawienia wolności 0d 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierującemu grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 10.000 zł.

UWAGA!!!

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr 697053659 lub mailowo: biuro@adwokat-stelmaszczyk.plkonsultacja jest bezpłatna

 

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Co grozi za jazdę po alkoholu 1 promil

Kierowanie samochodem po alkoholu przy wyniku 1 promil we krwi (odpowiednio w przypadku badania stanu trzeźwości alkomatem ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) stanowi przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 lub § 4 k.k. Kwalifikacja prawna popełnionego przestępstwa z paragrafu 1 lub 4 zależy od tego czy kierowca jechał samochodem po raz pierwszy czy też dopuścił się recydywy.

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy, iż kierowca po raz pierwszy kierował pojazdem po alkoholu przy wyniku 1 promila.

Kierowcy, który po raz pierwszy jechał samochodem po alkoholu i wynik badania trzeźwości alkomatem wyniósł 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 1 promil), grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście kierowcy, który pierwszy raz popełnił to przestępstwo raczej nie grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeżeli Sąd będzie chciał orzec karę pozbawienia wolności, to należy się spodziewać, iż będzie to kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ponadto kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w minimalnej wysokości 5.000 zł. Przy wyniku 1 promil we krwi, należy się spodziewać, że Sąd przy wyroku skazującym orzeknie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i nie jest wykluczone, że przy takim wyniku Sąd może orzec dłuższy zakaz np. na okres 4 lat.

Powyższe odnosi się do sytuacji, gdy Sąd wydaje wyrok skazujący wobec nietrzeźwego kierowcy. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja kierowcy, wobec którego Sąd zastosuje warunkowe umorzenie postępowania karnego. Kierowca, który kierował po raz pierwszy pojazdem po alkoholu przy wyniku 1 promil (0,5 mg/l alkoholu), zachowuje szansę na takie rozstrzygnięcie. Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd stwierdza, że kierowca popełnił przestępstwo, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności łagodzące występujące w sprawie, odstępuje od wydania wyroku skazującego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa pomimo wydania wyroku, zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo. Powyższe będzie miało kluczowe znaczenie dla osób, od których wykonywana praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo.

Ponadto kolejną kluczowa kwestią w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego jest możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu krótszego niż 3 lata. W przypadku zastosowania tej instytucji Sąd:

 • może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

lub

 • może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Jak zostało wskazane wcześniej przy wyniku badania trzeźwości rzędu 1 promil, kierowca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jednakże każda sprawa jest inna i występują inne okoliczności wpływające na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu i to od oceny Sąd zależy czy przy wyniku – 1 promil, zastosuje warunkowe umorzenie postępowania, czy też wyda wyrok skazujący. Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności jakie muszą wystąpić w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | Skomentuj

Kara za jazdę po alkoholu

Kara jaka grozi kierowcy za jazdę pod wpływem alkoholu zależy od tego czy kierowca popełnił przestępstwo jazdy po pijanemu czy też wykroczenie jazdy po alkoholu.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sad może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów. Więcej na temat odstąpienia od zakazu znajdziesz w artykule: Odstąpienie od orzeczenia zakazu za jazdę po alkoholu?

Natomiast kara jaka grozi za przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu zależy od tego czy kierowca pierwszy raz popełnił przestępstwo jazdy po alkoholu z § 1 art. 178a k.k. czy też ponownie w okresie próby jechał po pijanemu, co wówczas stanowi przestępstwo z § 4 art. 178a k.k., i tak:

Za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. tj. kierowanie pojazdem mechanicznym po raz pierwszy kierowcy grozi kara:

 • grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
 • zakaz prowadzenia samochodów od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Jednakże sprawca przestępstwa, który jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Natomiast za kierowanie pojazdem po alkoholu w okresie próby z art. 178a § 4 k.k. grozi kara:

 • pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat
 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Więcej na temat przestępstwa ponownego kierowania pojazdem po alkoholu, w szczególności czy oznacza to karę bezwzględnego pozbawienia wolności znajdziesz w artykule: Zostałem po raz drugi zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy uniknę więzienia?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu rodzi poważne konsekwencje prawne dla kierowcy. W zależności od wyniku badania trzeźwości kierującego alkomatem lub wyniku badania krwi na zawartość alkoholu, jazda po pijanemu stanowi wykroczenie lub przestępstwo.

Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi).

I tak, kierowca popełnia wykroczenie wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu. Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 lub 4 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Co grozi za jadę po alkoholu – 2018 – jaka kara?

Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k grozi:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2

 • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat

 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Uwaga!

W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., sprawca, który jest osobą niekaraną dotychczas za przestępstwo może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub może orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat. Więcej na temat warunkowe umorzenia postępowania znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Za ponowne kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Uwaga!

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sad może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów. Więcej na temat odstąpienia od zakazu znajdziesz w artykule: Kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu?

Opublikowano artykuły | Otagowano , | Skomentuj

Kiedy kierowca zostanie skazany za przestępstwo ponownego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Kierowca zatrzymany przez Policję na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu zostanie skazany za przestępstwo ponownego kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k. gdy:

1. prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, a więc stężenie alkoholu u kierowcy przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,5 promila alkoholu we krwi

2. w czasie kierowania samochodu pod wpływem alkoholu kierowca był już karany za przestępstwo z art.178a par. 1 k.k., a więc prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

3. wyrok skazujący kierowcę za poprzednie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k. nie uległ zatarciu do zakończenia postępowania karnego o ponowne kierowanie autem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k.

Jak widać warunkiem skazania nietrzeźwego kierowcy za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. jest  karalność kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. zarówno w czasie zatrzymania przez Policję na kierowaniu autem pod wpływem alkoholu jak i w dacie wydania wyroku skazującego.

Kierowca, który prowadził samochód w stanie nietrzeźwości nie zostanie skazany za ponowne kierowanie autem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k. w następujących przypadkach:

 1. gdy nietrzeźwy kierowca był w przeszłości karany za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. , ale skazanie to zatarło się przed popełnieniem kolejnego przestępstwa kierowania autem pod wpływem alkoholu
 2. gdy kierowca zatrzymany przez Policję na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości był karany za przestępstwo kierowania autem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k. jeszcze w dacie popełnienia nowego przestępstwa, ale skazanie to zatrze się przed zakończeniem nowego postępowania karnego o ponowne kierowanie autem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k..
 3. gdy nietrzeźwy kierowca był wcześniej karany za wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 k.w., a nie za przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k.
 4. gdy kierowca karany za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. zostanie zatrzymany przez Policję za popełnienie  nie przestępstwa, ale wykroczenia,  a więc, gdy stężenie alkoholu nie przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu czyli 0,5 promila alkoholu we krwi.

Jak widać kluczowe znaczenie dla kierowcy oskarżonego o ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc o przestępstwo z art.178a par. 4 k.k. ma data zatarcia  poprzedniego wyroku skazującego go za kierowanie autem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k. Jeśli wyrok skazujący kierowcę za poprzednie przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zatrze się przed datą popełnienia nowego przestępstwa kierowania autem pod wpływem alkoholu, albo w trakcie postępowania karnego o to przestępstwo, wówczas taki kierowca:

 1. zostanie skazany za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k.

 2. nie zostanie skazany  za ponowne prowadzenie auta pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k.

Więcej na temat przestępstwa ponownego kierowania samochodem  pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k., zatarcia poprzedniego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 k.k. znajdziesz w artykułach:

 1. Kara za przestępstwo z art. 178a par 4 k.k.
 2. Kiedy kierowcy zostanie postawiony zarzut ponownego prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k.?
 3. Zmiana kwalifikacji prawnej z art.178a par. 4 k.k. na art.178a par. 1 k.k.
Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Zostałem po raz drugi zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – czy uniknę więzienia?

Do napisania tego  artykułu skłoniło mnie  pytanie jednego z czytelników:

Witam, dostałem dziś z Prokuratury akt oskarżenia o ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Prokurator  uznał to za przestępstwo z art.178a par. 4 k.k. Na przesłuchaniu na komendzie Policjant namawiał mnie na dobrowolne poddanie się karze na 8 miesięcy pozbawienia wolności bez zawieszenia mówiąc, ze nie mam szansy na zawiasy. Dzwonił przy mnie do Prokuratora i Prokurator nie zgodził się na zawieszenie kary. Czy naprawdę za  przestępstwo ponownej jazdy samochodem po alkoholu nie mam szansy na uniknięcie zakładu karnego? Zastanawiam się jeszcze, bo poprzednia kara za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu powinna się zatrzeć za pół roku, tak mi mówił znajomy prawnik. Czy zatarcie poprzedniego skazania za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości w trakcie obecnego postępowania może w jakiś sposób wpłynąć na złagodzenie kary za to nowe przestępstwo, m.in. czy daje jakiekolwiek szanse na uzyskanie tzw. zawiasów? Pytam, bo mogę dostać nawet dożywotni zakaz prowadzenia samochodów bylebym nie poszedł do więzienia.

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. i art.69§4 k.k. za kolejne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc za popełnienie przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przez osobę prawomocnie już skazaną za to przestępstwo w przeszłości  grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Ponadto za popełnienie przestępstwa z art.178a § 4 k.k. Sąd orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów  (zob. art.42§ 3 k.k.)

Uzyskanie zgody Prokuratora na dobrowolne poddanie się karze pozbawienia wolności w zawieszeniu przez kierowcę, który popełnił przestępstwo ponownego prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k.  jest bardzo trudne. Podobnie trudne jest przekonanie Sądu, by za przestępstwo ponownego kierowania autem pod wpływem alkoholu wymierzył kierowcy karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Sytuacja procesowa  kierowcy oskarżonego o przestępstwo prowadzenia samochodu po raz pierwszy – a więc z art.178a par. 1 k.k i kierowcy oskarżonego o ponowne prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k. jest nieporównywalna.

Kierowcy, który po raz pierwszy popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości  z art.178a par. 1 k.k. grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2  z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Kierowcy, który został oskarżony o przestępstwo ponownego kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 4 k.k. grozi  kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Co się jednak stanie, gdy w trakcie postępowania karnego o przestępstwo kolejnego prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości poprzedni wyrok skazujący za przestępstwo z art.178a par. 1 k.k. ulegnie zatarciu?

Zatarcie w toku postępowania karnego skazania za poprzednie przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości  spowoduje zmianę kwalifikacji prawnej  zarzucanego oskarżonemu przestępstwa z art. 178 a § 4 k.k. na art. 178 a § 1 k.k. W takim przypadku kierowca oskarżony o przestępstwo z art.178 a par. 1 k.k. zostanie skazany za przestępstwo z art.178 a par. 1 k.k. To z kolei da kierowcy bardzo dużą szansę na wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a więc na uniknięcie zakładu karnego oraz uniknięcie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na ten temat napisałem w artykułach

Ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.

Zmiana kwalifikacji prawnej przestępstwa z art.178a par. 4 k.k. na art.178a par. 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk 

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy przedawnia się wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu ?

Wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 k.w. przedawnia się po 3 latach od jego popełnienia. 

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks Wykroczeń (ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), która wydłużyła okres przedawnienia karalności za wykroczenia, w tym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 k.w.).

Zgodnie z nowym, aktualnie obowiązującym art. 45 § 1 k.w. – karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. 

Oznacza to w praktyce wydłużenie karalności za wykroczenia z 2 lat do 3 lat licząc od daty popełnienia wykroczenia. Obecnie karalność wykroczenia, w przypadku wszczęcia postępowania, ustaje po upływie 2 lat, liczonych od dnia zakończenia rocznego okresu przedawnienia karalności- czyli de facto po upływie 3 lat od dnia popełnienia wykroczenia.

Należy się domyślać, iż głównym celem ustawodawcy, który wprowadził wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń do lat 3 w przypadku wszczęcia postępowania w ciągu roku od dnia popełnienia wykroczenia, było zapobieganie sytuacjom, w których na skutek wolnej pracy Sądów postępowania karne o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji były umarzane właśnie z powodu przedawnienia karalności.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

Kontakt: kom: + 48 697 053 659 oraz 502 879 552 lub tel: + 48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , , | Skomentuj

Jaka kara grozi za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?

Nowelizacja kodeksu karnego (wprowadzona ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), która weszła z życie z dniem 1 czerwca 2017 r. zaostrzyła karalność za przestępstwo z art.244 k.k., tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów  poprzez:

1. zwiększenie ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności do 5 lat

oraz

2. wprowadzenie obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za samo  złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.

Według aktualnie obowiązującego  art. 244 k.k. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Należy również wskazać, iż Sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 244 k.k. (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie wymierzany w latach od 1 roku do lat 15. Natomiast przed nowelizacją kodeksu karnego Sądy nie orzekały zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego, gdyż brak było przepisu przewidującego orzeczenie zakazu prowadzenia samochodów za popełnienie przestępstwa z art. 244 k.k.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., co oznacza, iż kierowcy, którzy popełnią przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów po 1 czerwca 2017 r. będą odpowiadać według nowych, zaostrzonych przepisów.

Więcej na temat kary jaka grozi za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykułach:

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów 

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za złamanie zakazu sądowego?

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , , | 2 komentarze

Co zmieniła w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu nowelizacja Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń z 23 marca 2017 r?

 

Zaostrzenie przepisów Kodeksu Karnego w sprawach o przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości od 1 czerwca  2017r.

Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 23 marca 2017 r. dodała  art. 178b, tworząc nowe przestępstwo, polegające na niezatrzymaniu się niezwłocznie przez kierowcę do kontroli drogowej i kontynuowaniu jazdy pomimo wydania polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego (najczęściej Policjanta), poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym lub powietrznym. Przestępstwo to  zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto Sąd skazując kierowcę za  przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej obligatoryjnie orzeka wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

Oznacza to, że po nowelizacji Kodeksu Karnego Sądy obligatoryjnie orzekają zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za następujące przestępstwa:

 •  niezatrzymanie się do kontroli drogowej z art. 178b k.k.

 • prowadzenie pojazdu po wydaniu decyzji o cofnięciu  kierowcy uprawnień z art. 180a k.k. 

 • złamanie sądowego prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z art. 244 k.k. (Więcej na temat przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów)

Zmiany doczekał się również art. 178 § 1 k.k., który przewiduje obecnie surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), w przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata kary pozbawienia wolności, bez możliwości zawieszenia kary, gdyż zgodnie z art. 69 § 1 k.k. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nie przekraczającym 1 roku.

Zaostrzenie przepisów Kodeksu Wykroczeń w sprawach o wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu  po 1 czerwca 2017r.

Ustawodawca przedłużył termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń) z 2 do 3 lat od popełnienia wykroczenia, w tym wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.

Najnowsza nowelizacja wprowadziła obowiązek uzyskania przez Sąd informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz centralnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez policję, dotyczących osoby oskarżonej o przestępstwo w ruchu drogowym.

Nowe przepisy weszły w życie w dniu 1 czerwca 2017 r., co oznacza, że kierowcy, którzy popełnią przestępstwo lub wykroczenie w ruchu lądowym po 1 czerwca 2017 r. będą odpowiadać według nowych „surowszych przepisów”.  

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Piotr Zieliński

Kontakt: kom: + 48 697 053 659 oraz 502 879 552 lub tel: + 48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , | Skomentuj

Odstąpienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

Przepis art. 87 § 1 k.w. przewiduje odpowiedzialność karną za  wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego, najczęściej samochodu, w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu.

Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia wtedy, kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi w granicach od 0,2 do 0,5 ‰ albo jego obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg na litr wydychanego powietrza.

Osoba, która przekroczy górny próg stanu po użyciu alkoholu,  a więc przekroczy stężenie 0,25 mg/l wydychanego powietrza lub 0,50 promila alkoholu we krwi odpowiada już nie za wykroczenie, ale za przestępstwo, określone w art. 178a k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z art.87 § 3 k.w., w razie popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Warunki orzekania zakazu prowadzenia pojazdów określa art. 29 k.w. Zgodnie ze wskazanym artykułem, za popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu  w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym z art.87 par. 1 k.w. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w miesiącach lub latach – na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przy orzekaniu wskazanego środka karnego, Sąd powinien określić również rodzaj pojazdu, którego dany zakaz dotyczy.

Należy jednak wskazać, że Ustawa – kodeks wykroczeń, przewiduje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia wskazanego zakazu prowadzenia pojazdów – także w sytuacji, gdy sprawca popełnił wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w. Sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Oceniając wskazane wypadku, Sąd bierze pod uwagę charakter i okoliczności danego czynu lub właściwości i warunki osobiste. 

Przykładowo X.Y, jako zawodowy kierowca nieznacznie przekroczył wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Został zatrzymany do rutynowej kontroli, gdzie ruch pojazdów był bardzo mały, natomiast ruchu pieszych nie było wcale. Spożywając alkohol dzień wcześniej – nie miał zamiaru prowadzić pojazdu w dniu zatrzymania. To, że wsiadł on do samochodu, zostało spowodowane nagłą sytuacją (choroba dziecka). X.Y nie był dotychczas karany za jakiekolwiek przestępstwo, prowadzi ustabilizowany tryb życia (tj. pracuje jako kierowca i ma na swoim utrzymaniu dwójkę dzieci).

W powyższej sytuacji Sąd mógłby rozważyć odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych biorąc pod uwagę zarówno charakter i okoliczności czynu jak i warunki i właściwości osobiste danego sprawcy.

Podsumowując należy wskazać, że wszystkie, przytoczone wyżej argumenty mają bardzo duże znaczenie przy zastosowaniu przez Sąd art. 39 § 1 k.w. i ewentualnym odstąpieniu od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więcej na temat konsekwencji za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu możesz pobrać, klikając na poniższy link:

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , | Skomentuj

Co Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.?

 

Sąd jako organ orzekający karę za jakiekolwiek wykroczenie, wymierza ją według swojego uznania, mając tym samym pewną swobodę w orzekaniu kary i środka karnego. Swoboda ta ograniczona jest jednak granicami, wskazanymi przez ustawę – w tym wypadku Kodeks wykroczeń.

Powyższe wynika z przepisu art. 33 k.w, z godnie z którym:

Art. 33 § 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

Należy więc uznać, iż orzekając karę za wykroczenie, w tym także wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., Sąd bierze pod uwagę:

 • stopień społecznej szkodliwości czynu (ocenia zagrożenie, jakie spowodował sprawca).

 • stopień winy (okoliczności, które doprowadziły sprawcę do prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu bądź innego środka),

 • cele kary w zakresie społecznego oddziaływania (każde zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji spotka się z właściwą reakcją prawną, która ma za zadanie odstraszać innych od jego powodowania),

 • cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego (zasada prewencji szczególnej polegająca na wskazaniu ukaranemu nieopłacalności popełniania czynu zabronionego,

 • rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem (chodzi tu nie tylko o szkodę majątkową np. uszkodzenie pojazdu mechanicznego, ale również niemajątkowe np. uszczerbek na psychice osoby, potrąconej przez kierującego w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka.

 • warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia (brane jest pod uwagę m.in. warunki materialne, bytowe, socjalne, zdrowotne oraz związane z tym obowiązki, wcześniejsza niekaralność, staranie sprawcy o naprawienie szkody wyrządzonej wykroczeniem itd.).

Oceniając okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy zwrócić uwagę na przepis art. 33 kodeksu wykroczeń, który wskazuje katalog okoliczności łagodzących i obciążających branych pod uwagę przy wymiarze kary. Zgodnie z art 33 § 3 k.w. do okoliczności łagodzących można zaliczyć:

 • prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia (posiadanie dobrej opinii, tak w miejscu zamieszkania, jak i środowisku zawodowym) i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy,

 • przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu (np. naprawienie szkody wyrządzonej osobie, potrąconej przez sprawcę,

Wskazane okoliczności mogą przede wszystkim doprowadzić do wymierzenia kary łagodniejszego rodzaju, nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy chociażby odstąpienia od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Odnosząc się do wymiaru kary za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy zwrócić uwagę również na przepis art. 33 § 4 k.w., który wskazuje na okoliczności obciążające, które mogą powodować orzeczenie wobec sprawcy – kary w górnej granicy zagrożenia. Do takich okoliczności należy przede wszystkim uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie.

Odnosząc się do wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka należy wskazać, iż ustawodawca przewidział za nie karę aresztu lub grzywnę, która nie może być niższa niż 50 złotych.

Odwołując się do przedstawionych wyżej okoliczności należy wskazać, że w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, mając na uwadze konkretny przypadek kierującego pojazdem – Sąd z pewnością zwróci uwagę na następujące okoliczności: 

 • jaki był wynik stężenia alkoholu w wydychanym u kierowcy powietrzu tj. czy kierowca  minimalnie przekroczył stężenie alkoholu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (o,20 promila alkoholu we krwi), od którego zaczyna się odpowiedzialność za wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu, czy było to znaczne przekroczenie?

 • na jakiej drodze kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu prowadził pojazd mechaniczny tj. czy była to podrzędna droga o znikomym natężeniu ruchu, czy też ruchliwa droga dwupasmowa lub ekspresowa?

 • jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy prowadzącego samochód w stanie po użyciu alkoholu przez Policję, tj. czy przyczyną zatrzymania kierowcy była rutynowa kontrola trzeźwości czy też np. przekroczenie dozwolonej prędkości lub złamanie innego przepisu ruchu drogowego?

 • jaką motywacja towarzyszyła kierowcy, który został zatrzymany przez Policję na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, a więc z jakiej przyczyny kierowca wsiadł do samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu?
 • jaki był dotychczasowy sposób życia sprawcy wykroczenia jako kierowcy, czy jest osoba karaną za podobne przestępstwa lub wykroczenia – przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym?
 • jakie konsekwencje poniesie kierowca zatrzymany na prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu oraz jego rodzina w razie wymierzenia mu zakazu prowadzenia pojazdów?
 • czy po popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu kierowca podjął jakiekolwiek działania zmierzające do chociażby symbolicznego naprawienia popełnionego błędu?

Oczywiście należy zaznaczyć, że można wymieniać jeszcze więcej okoliczności, które zostały wskazane powyżej, takie jak m.in. stopień zawinienia, czy też dotychczasowy tryb życia, natomiast należy wskazać, iż niewątpliwie najważniejsze są te, które odnoszą się do zagrożenia w komunikacji, jakie stworzył kierowca zatrzymany na popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu  z art. 87 § 1 k.w.

Więcej na temat konsekwencji za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 lub 502 879 552 lub tel./fax +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz