Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Z tego artykułu Kara za złamanie zakazu sądowego dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy pomimo prawomocnego zakazu sądowego?
 • co grozi za jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego zostało stypizowane w art. 244 kk. Zgodnie z art. 244 kk kierowca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i ten wyrok jest już prawomocny.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok, w którym Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych staje się prawomocny, wówczas gdy, nie zostanie złożona apelacja od takiego wyroku. Natomiast w sytuacji gdy zostanie złożona apelacja, wówczas wyrok staje się prawomocny z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy liczy się zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego?

Zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego co do zasady jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ale może zdarzyć się sytuacja, że zakaz jest liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Powyższe zilustrujemy na następujących przykładach:

1. Zakaz liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku za złamanie zakazu sądowego:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 1.0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 2 promili. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Jan Kowalki nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. A zatem w naszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego jest liczony od dnia 20 czerwca 2019 roku, tj. od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji.

2. Zakaz liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji:

Kara za złamanie zakazu sądowego

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0.3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 0,6 promila. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd w wyroku zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od dnia 12 stycznia 2018 roku, tj. od dnia, od którego był pozbawiony dokumentu prawa jazdy. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. W dniu 13 stycznia 2019 roku Jan Kowalki z uwagi na upływ 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu odebrał z wydziału Komunikacji prawo jazdy. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Ponadto Sąd zobowiązał Jana Kowalskiego do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Jan Kowalski nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. Jan Kowalski z uwagi na wydany wyrok Sądu II instancji w dniu 12 lipca 2019 roku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji. A zatem w naszym drugim przykładzie inaczej niż w pierwszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego będzie liczony od dnia 12 lipca 2019 roku kiedy to Jan Kowalski zwrócił dokument prawa jazdy.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu sądowego?

Kara za złamanie zakazu sądowego – zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Np. czy kierowca po raz pierwszy złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu stanowi przestępstwo opisane w art.244 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny lub kare ograniczenia wolności- jeżeli uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Co więcej, Sąd dodatkowo wymierza zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny zakaz wynosi 1 rok – natomiast maksymalny zakaz wynosi 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania a złamanie zakazu sądowego

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe wówczas gdy:

 • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
 • wobec kierowcy za jazdę po alkoholu Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
 • co prawda wobec kierowcy Sąd wydał wyrok skazujący, czyli orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, ale z chwilą wydawania przez Sąd wyroku za złamanie zakazu, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym odradzam złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy rowerów. Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego oraz brak szacunku dla Sądu. W konsekwencji należy liczyć się nawet z możliwością skazania na karę kilku miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Szczególnie w przypadku tego przestępstwa wielkie znaczenie ma dotychczasowy sposób życia oskarżonego, jego karta karna, posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także zachowanie podczas rozprawy przed Sądem, wyrażenie skruchy, pokazanie że złamanie sądowego zakazu było przypadkowy incydent, który już nigdy się nie powtórzy.

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie musi automatycznie oznaczać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest wskazanie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, a które uzasadniają, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego przez oskarżonego czynu.

Więcej na temat kary jaka grozi za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | 136 komentarzy

Utrata prawa jazdy za alkohol – jak odzyskać?

Z tego artykułu Utrata prawa jazdy za alkohol – a dokładniej za kierowanie pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu dowiesz się:

 • Czy masz szansę na odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu?
 • Kiedy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów?
 • Jak ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Czy zakaz prowadzenia za alkohol jest obligatoryjny?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wówczas grozi Ci utrata prawa jazdy, jednak sąd może odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego. Sąd zamiast wyroku skazującego wydaje wyrok, w którym umarza postępowanie karne wobec sprawcy, ale pod pewnymi warunkami.

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne:

 • wymierza okres próby, który wynosi od 1 roku do lat 3;
 • nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – w szczególnie uzasadnionym przypadku sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, ale co ważne nie jest skazaniem za przestępstwo. Będzie, to miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Dla przykładu, nauczycielem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Wydanie wyroku skazującego wobec nauczyciela będzie równoznaczne z utratą pracy. Natomiast wyrok skazujący nie jest skazaniem, a zatem nie dyskwalifikuje takiej osoby jako nauczyciela.

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do lat 15 – to w przypadku wyroku skazującego, a takim jest wyrok, w którym sąd wymierza sprawcy karę grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Korzyści dla kierowcy z warunkowego umorzenia postępowania za alkohol:

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 latazakaz kierowania samochodami wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcy wówczas nie grozi utrata prawa jazdy za alkohol, ponieważ sąd orzeknie o jego zwrocie oskarżonemu,
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel,
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości,
 • jeżeli sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

W każdym innym wypadku, tj.  w wyroku skazującym sąd zgodnie z art.42§2 k.k. musi orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 do lat 15

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art.66§1 k.k sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne, wówczas gdy:

 • sprawca jest osobą niekaraną za jakiekolwiek przestępstwo umyślne
 • oceni, że stopień stopień społecznej szkodliwości oraz stopień zawinienia popełnionego przestępstwa są nieznaczne
 • sprawca przed popełnieniem przestępstwa prowadził zasługujący na aprobatę sposób życia oraz zachowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa uzasadnia, że nie popełni ponownie przestępstwa

Przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie kierowcy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Utrata prawa jazdy za alkohol

Wielu kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu, zastanawia, się czy jest jakaś górna granica stężenia alkoholu w organizmie wykluczająca warunkowe umorzenie postępowania? Otóż nie, w tym zakresie ustawodawca pozostawił sądowi pełną swobodę, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, do którego zalicza się stężenie alkoholu w organizmie. W naszej praktyce zawodowej, spotkaliśmy się ze sprawami, że nawet przy wyniku ok. 2 promili alkoholu sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Z powyższego płynie wniosek, że każdą sprawę należy indywidualnie ocenić pod kątem przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, bo może okazać się, że w sprawie występują szczególne okoliczności, przemawiające za takim rozstrzygnięciem.

Piszę o tym szerzej w artykule „Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego gdy prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości ?”

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że  Sądy nie orzekają o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z urzędu, a więc bez inicjatywy oskarżonego. W związku z powyższym, to do Ciebie jako oskarżonego należy zatem:

 • złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • jego przekonywujące uzasadnienie

 a także

 • dołączenie do wniosku dokumentów  na poparcie przedstawionych w nim okoliczności.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowca, aby zwiększyć swoje szanse na orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol, musi popracować nad wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wniosek powinien być złożony na piśmie. Ponadto do wniosku powinny być dołączone odpowiednie załączniki. Nie jest to łatwe zadanie. Często zdarza się, że to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd da szansę kierowcy i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego też warto przemyśleć, czy nie powierzyć sporządzenie takiego wniosku profesjonaliście, adwokatowi czy radcy prawnemu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej o odstąpieniu przez Sąd od zakazu znajdziesz w artykule: Zachowanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 137 komentarzy

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Z artykułu Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy Sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości
 • jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu.
 • czy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata
 • czy sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy pomimo prowadzenia pojazdu po alkoholu

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zgodnie z art.66§1 k.k. podstawową przesłanką warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność sprawcy przestępstwa za jakiekolwiek przestępstwo umyślne.

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zatem jeżeli zostałeś oskarżony o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości a  w przeszłości zostałeś skazany za przestępstwo umyślne, wówczas nie możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Stanie się to dopiero możliwe po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Innymi okolicznościami, od których zależy warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle art.66 § 1 k.k. są:

 • nieznaczny stopień społecznej szkodliwości czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Zachodzi on wówczas, gdy zagrożenie jakie stworzyłeś stanem nietrzeźwości dla innych kierowców i pieszych było nieznaczne. Sąd ocenia tutaj między innymi stopień nietrzeźwości, rodzaj samochodu (osobowy czy dostawczy), natężenie ruchu ulicznego i inne
 • nieznaczny stopień zawinienia czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia tutaj motywy Twojego działania oraz w jakim stopniu zawiodłeś oczekiwania Sądu stosownie do Twojego wieku, wykształcenia i doświadczenia życiowego
 • zasługujący na aprobatę sposób życia i postawa sprawcy czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia Ciebie jako człowieka, jaki prowadzisz tryb życia, czy jesteś wzorowym obywatelem, czy utrzymujesz rodzinę, czy masz stałą pracę na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów

Oprócz wymogu dotychczasowej niekaralności za przestępstwo umyślne pozostałe warunki warunkowego umorzenia postępowania karnego mają charakter niezwykle ocenny. To od oceny sądu zależy, czy Twoja sprawa zasługuje na szczególne uwzględnienie, a tym samym wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu to kierowca lub jego obrońca powinien włożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. Sąd z urzędu nie rozważa kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego, inicjatywa w tym zakresie należy do oskarżonego i jego obrońcy.

Warunkowe umorzenie postępowania a zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowcy, który jechał samochodem w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, a więc popełnił przestępstwo z art. 178a par 1 kk, grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15. W takich granicach sąd wymierza zakaz prowadzenia pojazdów, gdy wydaje wobec sprawcy wyrok skazujący. Wyrokiem skazującym jest wyrok, w którym sąd wymierza wobec oskarżonego karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności.

Natomiast tylko w przypadku zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, zależy czy Sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat Warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

oraz

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu na 1 rok

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | 162 komentarze

Czy można zachować prawo jazdy za jazdę alkoholu?

Z tego artykułu Czy można zachować prawo jazdy za jazdę samochodem po alkoholu? dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie a kiedy przestępstwo jazdy po alkoholu,
 • czy pomimo jazdy samochodem po alkoholu masz szansę na zachowanie prawa jazdy,
 • kiedy sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,
 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności wyjaśnimy kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw, co grozi kierowcy za ten czyn i w jakim przypadku ma szansę na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Natomiast w drugiej części artykułu wyjaśnimy kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk, jakie grożą mu konsekwencje oraz co może zrobić, aby uratować prawo jazdy.

Wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu

Kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 KW, gdy stężenie w jego organizmie wynosi co najmniej 0,10 mg/l alkoholu (0,2 promila). Natomiast górna granica, kiedy kierowcy zostanie przedstawiony zarzut popełnienia wykroczenia wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,5 promila).

Co grozi za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi kara grzywny do 5.000,00 zł oraz utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można zachować prawo jazdy za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

W dzisiejszych czasach, dla wielu kierowców zatrzymanych przez Policję na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu, ważniejsze od kary grzywny jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów, np. z uwagi na wykonywany zawód, od którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy spowoduje, że kierowca zostanie zwolniony z pracy.

W związku z powyższym jeżeli popełniłeś wykroczenie polegające na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu – tj. gdy stężenie alkoholu w twoim organizmie oscylowało w granicach od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas sąd co do zasady powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Jednakże co istotne sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku zastosować art. 39 par 1 kw zgodnie z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 k.w. jest podstawą prawną dla sądu do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia.

Czy sąd z urzędu rozważa odstąpienie od zakazu?

Sąd z urzędu nie rozważa kwestii odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, więc to na obwinionym i jego obrońcy ciąży obowiązek wykazania przed sądem, że w sprawie pojawiły się szczególne okoliczności i kierowca zasługuje na odstąpienie od zakazu. Aby zwiększyć szansę na odstąpienie przez sąd od orzeczenia zakazu, najlepiej jest złożyć do sądu dobrze uzasadniony i poparty dowodami w postaci dokumentów – wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – oczywiście w przypadku gdy kierowca przyznaje się do zarzucanego mu czynu i nie kwestionuje faktu popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu.

czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu

Jeśli  sąd oceni, że pomimo prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu zasługujesz na łagodniejsze potraktowanie oraz jako kierowca nie zagrażasz bezpieczeństwu innych kierujących oraz pieszych, wówczas może wymierzyć Ci za popełnione wykroczenie karę grzywny, a jednocześnie odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów, dzięki czemu możesz zachować prawo jazdy. Ma to szczególne znaczenie dla tych kierowców, którzy zarabiają na życie i utrzymanie swoich rodzin, kierując samochodami ciężarowymi. Dla nich orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku – kilkunastu miesięcy oznacza utratę pracy i poważne kłopoty finansowe. W związku z powyższym osoba obwiniona o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości – czy można zachować prawo jazdy

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu,czyli wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu (ponad 0,5 promila). W takim przypadku kierowcy zostanie przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk. Oczywiście to tylko w przypadku, gdy kierowca jest osobą dotychczas niekaraną za jazdę po alkoholu. W przeciwnym razie, gdy w swojej karcie karnej ma już prawomocny wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem po alkoholu za art. 178a par 4 kk. Więcej na temat kierowania samochodem po alkoholu w okresie próby znajdziesz klikając TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się przypadkiem, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo i pierwszy raz popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, ponieważ tylko wówczas może zachować prawo jazdy pomimo kierowania samochodem po alkoholu.

Co grozi za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk?

Za popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanienie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.

Czy można zachować prawo jazdy za przestępstwo z art. 178a par 1 1 kk?

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest art. 39 par 1 kk – o czym była mowa wyżej. W przypadku przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd również może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Aby sąd mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi zastosować wobec kierowcy warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpić od orzeczenia zakazu – tylko w takim przypadku kierowca może zachować prawo jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu- czy można zachować prawo jazdy

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko osób niekaranych wcześniej za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania karnego sądy zazwyczaj nakładają na sprawców obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa.

Więcej na ten temat w artykule:

Podsumowując, odpowiadając na pytanie: czy można zachować prawo jazdy za alkohol, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zarówno w przypadku popełnienia przez kierowcę, wykroczenia jazdy po alkoholu, jak i w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem można zachować prawo jazdy, tj. kierowca może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 485 komentarzy

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

W tym artykule: Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu wyjaśnimy:

 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu
 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 pa1 kw.
 • czy możliwe jest ubieganie się o brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Sąd w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. ma możliwość:

na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

albo

– orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Tak jak zostało wspomniane, Kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stanowi o tym przepis art. 39 § 1 k.w. Odstąpienie może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Ustawodawca w przywołanym artykule wskazuje jakie przesłanki Sąd musi brać pod uwagę aby prawidłowo ocenić, czy w sprawie występuje „wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie”. W związku z powyższym, Sąd rozpoznając wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów Sąd bierze pod uwagę:

 1. charakter czynu i okoliczności czynu – tj. miejsce i godzina popełnienia czynu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola. 

 2. właściwości i warunki osobiste sprawcy – tj. dotychczasowy sposób życia obwinionego, czy jest osobą niekaraną za przestępstwo, jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego i jego rodziny utrata prawa jazdy. 

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Szansę na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. 

Dlatego jeżeli obwiniony przyznaje się to popełnienia zarzucanego mu czynu, może złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w., czyli będzie we wniosku prosił Sąd o brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , , | 7 komentarzy

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Z tego artykułu Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego dowiesz dlaczego warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości art. 178a par 1 k.k.

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym wyrokiem jaki możesz uzyskać za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przemawiają za tym następujące argumenty:

 • jedynie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dzięki temu zachowasz prawo jazdy. W innym przypadku, a więc w razie skazania za to przestępstwo Sąd nie może ale musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju
 • tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego zachowujesz status osoby niekaranej za przestępstwo, czyli tzw. czystą kartę karną
 • jakakolwiek wzmianka o postępowaniu karnym zakończonym warunkowym umorzeniem ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby wynoszącego od 1 roku do 3 lat
 • uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego najczęściej następuje na posiedzeniu, a więc bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Unikasz zatem uciążliwości towarzyszącej uczestniczeniu w rozprawie głównej przed Sądem.

Kiedy nietrzeźwy kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że sądy korzystają z instytucji warunkowego umorzenia postępowania przy stanie nietrzeźwości oskarżonego mieszczącego się w granicach od 0,26 mg/l do 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Należy jednak podkreślić, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem wszystkich przesłanek warunkujących możliwość zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania. W związku z niniejszym, niewykluczone jest skorzystanie przez Sąd z w/w instytucji w sytuacji, w którym stężenie alkoholu w organizmie pijanego kierowcy przekracza wskazane powyżej wartości. Dlatego też w każdęj sprawi o jazdę po alkoholu, warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Więcej na temat korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz braku zakazu przy przestępstwie jazdy po alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast więcej na temat tego jak powinien wyglądać o wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., znajdziesz klikając TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Alkomaty policyjne do badania trzeźwości

Z artykułu Alkomaty policyjne do badania trzeźwości dowiesz się jakich analizatorów wydechu – alkomatów, używa Policja, do kontroli trzeźwości kierowców.

Badanie alkomatem jest podstawowym sposobem ustalenia przez Policję trzeźwości kierującego samochodem lub rowerem.

Alkomaty policyjne do badania trzeźwości kierowców

Na wyposażeniu Policji znajdują się trzy rodzaje alkomatów:

 • alkomaty przesiewowe, np. Alert J4X, Alcotest 7310 lub Alert. Z racji małej dokładności użytego w nich czujnika półprzewodnikowego, dużego marginesu błędu urządzenia i niewielkiej powtarzalności wskazań, służą jedynie do wstępnej oceny trzeźwości kierującego. Ich wynik nie ma wartości dowodowej w postępowaniu karnym. Nie może zatem stanowić podstawy skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, czy też wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego po użyciu alkoholu
 • alkomaty podręczne, np. Alcotest 7410, Alko-Sensor IV lub Alkometr SD-400, przeznaczone do badania trzeźwości kierujących samochodem lub rowerem w terenie, poza jednostką Policji. Z powodu ich prostej konstrukcji, możliwego zafałszowania wyniku poprzez alkohol resztkowy, zalegający w trakcie badania w jamie ustnej badanego, niezbadanego dotąd wpływu temperatury i wilgotności otoczenia na wynik badania, a także wpływu spadku napięcia w urządzeniu na jego pracę, one również mogą podawać błędne wyniki. Z tego powodu wyniki badania trzeźwości ustalone za pomocą alkomatów podręcznych powinny zostać potwierdzone badaniem przy użyciu alkomatu stacjonarnego.
 • alkomaty stacjonarne, np. Alkomat, Alcometr A 2.0 lub Alcotest 7110, znajdujące się w komisariatach Policji. Wyniki badania alkomatami stacjonarnymi stanowią wiarygodny dowód w postępowaniu karnym pod warunkiem przeprowadzenia dwóch badań, których wyniki są do siebie zbliżone. Są one wystarczającą podstawą do ustalenia przez Sąd faktu kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, a w konsekwencji skazania za to przestępstwo lub wykroczenie

Z przeprowadzonego badania trzeźwości kierującego alkomatem zarówno podręcznym, jak i stacjonarnym, policjanci sporządzają protokół badania trzeźwości, do którego dołączone są wydruki z przeprowadzonych badań.

Policjanci dokonują badania kierujących samochodem lub rowerem za pomocą alkomatów przesiewowych w celu wstępnej oceny trzeźwości kierujących. Gdy wynik tym alkomatem jest pozytywny, wówczas przeprowadzają kolejne badania przy użyciu alkomatu podręcznego lub stacjonarnego. Nigdy nie spotkałem się ze skierowaniem aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie  na podstawie wyniku badania za pomocą alkomatu przesiewowego. Gdyby się tak zdarzyło, wówczas wynik badania tego typu urządzeniem nie powinien zostać uznany przez Sąd za wiarygodny dowód w postępowaniu karnym

Wyniki badania alkomatem stacjonarnym są wiarygodnym materiałem dowodowym pod warunkiem przeprowadzenia dwóch badań trzeźwości, jeżeli te badania dały zbliżone do siebie wyniki. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wyraźnie zaleca przeprowadzenie co najmniej dwóch badań trzeźwości kierującego przy użyciu alkomatu stacjonarnego. Należy z tego wywieść, że wynik jednego tylko badania alkomatem stacjonarnym nie jest wiarygodnym dowodem w postępowaniu karnym i nie powinien być podstawą do wydania przez Sąd wyroku skazującego.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu | 42 komentarze

Kiedy jazda bez uprawnień jest przestępstwem?

Z artykułu: Kiedy jazda bez uprawnień jest przestępstwem dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia przestępstwo z art. 180a kk, tj. jazda samochodem pomimo cofniętych uprawnień
 • jaka kara grozi za jazdę samochodem mimo cofniętych uprawnień
 • czy da się uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mimo popełnienia przestępstwa z art. 180a kk

Kiedy jazda bez uprawnień jest przestępstwem?

Na wstępie niniejszego artykułu omówię kiedy kierujący pojazdem mechanicznym popełnia przestępstwo z art. 180 a k.k.

Art. 180a k.k. stanowi, iż „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Zatem przestępstwa z art. 180a k.k. nie popełniają osoby prowadzące pojazd niemechaniczny lub pojazd mechaniczny poza wskazanymi w przepisie miejscami. tj. poza drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu.

Warto bowiem wskazać, iż pojęcia: „prowadzenie”, „pojazd mechaniczny”, „droga publiczna”, „strefa zamieszkania” i „strefa ruchu” nie są definiowane w Kodeksie karnym, lecz w ustawach szczególnych, w tym zwłaszcza w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. z 1997 roku Nr 98, poz. 602 z późn. zm./. Prowadzenie pojazdu oznacza nic innego, jak kierowanie nim, czyli zespół ruchów mający ścisły wpływ na poruszanie się pojazdu. Z kolei pojazd mechaniczny to wyposażony w silnik środek transportu przeznaczony do poruszania się po drogach albo do tego przystosowany. Drogi publiczne to z mocy ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych: drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie lub krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe. (…) zamieszkania, to z mocy ustawy P.o.r.d. specjalnie oznaczona strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. (…) ruchu to z mocy ustawy P.o.r.d. specjalnie oznaczony obszar na drodze wewnętrznej, w którym obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego.

Co grozi za jazdę bez uprawnień z art. 180a kk?

Za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień grozi:

 • kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

oraz

 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 15.

Kierowca pomimo popełnienia przestępstwa jazdy bez uprawnień może zachować prawo jazdy tylko przy zastosowaniu przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby kierowca, który chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego i odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jazda pomimo cofniętych uprawnień a jazda bez uprawnień – Kiedy jazda bez uprawnień jest przestępstwem?

Należy podkreślić, że sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Osoba, która nigdy nie uzyskała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a mimo to jedzie pojazdem danej kategorii, popełnia wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w., a nie przestępstwo jazdy pomimo cofnięcia uprawnień z art. 180a kk.


Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

 • starosta,
 • dowódca jednostki wojskowej,

  albo

 • marszałek województwa.

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;
 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;
 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;
 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 uokp oraz art. 182 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami również w przypadku orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Prowadzenie pojazdu objętego zakazem w okresie jego obowiązywania nadal pozostaje przestępstwem określonym wyłącznie w art. 244 kk. Jednakże prowadzenie pojazdu po upływie zakazu, ale bez formalnego odzyskania uprawnienia, przeradza się w przestępstwo jazdy bez uprawnień z art. 180a k.k.

Należy wskazać, że przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień można popełnić jedynie z winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień.

Zatem, odpowiadając na pytanie kiedy jazda bez uprawnień jest przestępstwem należy wskazać, iż dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia powód wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatem osoba, która nie miała wiedzy co do wydania wobec niej decyzji cofającej uprawnienia nie może popełnić przestępstwa z art. 180a k.k. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. w przypadku przesłania decyzji starosty na zły adres i co za tym idzie realna niemożność zapoznania się z jej treścią przez osobę, której dotyczy.

W przypadku popełnienia przestępstwa z art. 180a k.k., podobnie jak w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 244 k.k. tj. złamania prawomocnego zakazu sądowego, Sąd co do zasady orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Dla przypomnienia zakaz prowadzenia pojazdów – środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zakazem mogą być objęte wszystkie pojazdy lub poszczególne ich rodzaje. 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Z artykułu Co grozi za jazdę bez uprawnień? dowiesz się jaka kara grozi kierowcy, który porusza się samochodem pomimo cofniętych uprawnień, a więc popełnia przestępstwo z art. 180a kk., zgodnie z którym:

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jazda bez uprawnień a jazda bez prawa jazdy

Czym innym jest jazda samochodem bez dokumentu prawa jazdy, a czym innym jest prowadzenie samochodu bez wymaganych do tego uprawnień. Pierwsze jest wkroczeniem z art. 95 k.w, za które nie grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast drugie stanowi przestępstwo z art. 180a kk, za które Sąd może orzec zakaz na okres od 1 roku do lat 15. Jedyny przypadek gdzie Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, to zastosowanie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania.

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję, np. w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie oznacza utraty uprawnienia do prowadzenia samochodu w rozumieniu art.94 k.w., a stanowi wykroczenie jazdy bez prawa jazdy z art. 95 k.w. Więcej na temat wykroczenia jazdy samochodem bez prawa jazdy znajdziesz w artykule: Wykroczenie kierowania pojazdem bez dokumentu prawa jazdy. Jednakże w naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie wykroczenie jazdy bez dokumentu prawa jazdy w związku z jego zatrzymaniem za popełnione przestępstwo (oczywiście do wydania przez Sąd wyroku za popełnione przestępstwo), zostało zakwalifikowane przez organy ścigania, a później przez Sąd, jako wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w. Taka kwalifikacja prawna oznacza, że sprawcy wykroczenia grozi kara grzywny oraz co ważne zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Celem dodania do Kodeksu karnego art. 180a jest wyeliminowanie z ruchu osób, którym zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a pomimo cofnięcia uprawnień prowadzą dalej pojazdy mechaniczne.

Za jazdę samochodem pomimo cofniętych uprawnień grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do lat 15. Kierowca w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy mimo cofniętych uprawnień może zachować prawo jazdy tylko przy zastosowaniu przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego. Kierowca, który chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego musi być osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Ponadto Sąd musi dojść do przekonania, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny i nie sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu postępowania karnego i odstąpieniu od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Przestępstwa z art. 180a k.k. nie popełniają osoby prowadzące pojazd niemechaniczny lub pojazd mechaniczny poza wskazanymi w przepisie miejscami. tj. poza drogą publiczną, strefą zamieszkania oraz strefą ruchu. Definicję drogi publicznej, strefy zamieszkania oraz strefy ruchu znajdziesz w artykule Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Kto może popełnić przestępstwo jazdy bez uprawnień?

Sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Który organ może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień?

Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

 1. starosta
 2. dowódca jednostki wojskowej
  albo
 3. marszałek województwa

Kiedy prawo jazdy może być cofnięte?

Zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 2. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami;
 3. niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami;
 4. ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami;
 5. popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 6. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień podobnie jak przestępstwo z art. 178a k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości można popełnić jedynie z winy umyślnej. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień.

Więcej na temat kary za przestępstwo prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień znajduje się w artykułach:

Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień

oraz

Co grozi za przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zakaz prowadzenia pojazdów | 30 komentarzy

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Z artykułu Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości dowiesz się co grozi kierowcy, który w okresie próby ponownie jechał samochodem po alkoholu.

Kara za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z art.178a§4 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, który był uprzednio karany za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto kierowcy za to przestępstwo grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Natomiast zupełnie inaczej kształtuje się odpowiedzialność karna kierowcy, który po raz pierwszy kierował samochodem w stanie nietrzeźwości, wówczas popełnienie przestępstwa kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości przez osobę nie karaną dotąd za to przestępstwo jest zagrożone, zgodnie z art.178a§1 k.k., karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzeni pojazdów na okres od 3 lat do lat 15. Za to przestępstwo Sąd może orzec krótszy niż 3 lata zakaz prowadzenia pojazdów tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, takim przypadku Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 roku lub na 2 lata. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Zupełnie inaczej jest w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Sprawca tego przestępstwa ponosi surowszą odpowiedzialność karą z art.178a§4 k.k. od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że w takich przypadkach Prokuratorzy żądają wymierzenia oskarżonemu kary od 6 miesięcy do 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz dożywotniego zakazu prowadzenia samochodów.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z art. 42 § 3 k.k. jeżeli osoba, znajdująca się w okresie próby, ponownie popełnia przestępstwo prowadzania samochodu w stanie nietrzeźwości, Sąd orzeka dożywotnio zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mając na względzie powyższe, nasuwa się pytanie – czy możliwe jest skrócenie czasu trwania takiego zakazu? W tym miejscu wskazać trzeba, że Sąd może nie orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, przemawiające za takim rozstrzygnięciem. Wówczas Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od lat 3 do lat 15.

Takie rozwiązanie możliwe jest jednak wyłącznie przy popełnieniu przestępstwa z art. 178a §4 po raz pierwszy. Jeżeli sprawca po raz drugi popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości w recydywie, nie jest możliwe skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sąd jest w takim przypadku zobowiązany do orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów bez względu na to, czy w sprawie zachodzą nadzwyczajne okoliczności, przemawiające za innym rozstrzygnięciem.

Jeżeli zatem zostałeś oskarżony o ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a§4 k.k., wówczas grozi Ci skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. 

Warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a§4 k.k. jest uprzednia karalność za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego. Nie ponosi odpowiedzialności karnej z art.178a§4 k.k. nietrzeźwy kierowca, skazany uprzednio za to przestępstwo, jeżeli nastąpiło jego zatarcie przed datą wydania przez Sąd wyroku.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości najlepiej zilustrować to na przykładzie: 

Jan Kowalski jest skazany za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Przed zatarciem wyroku popełnił kolejne przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W akcie oskarżenia Prokurator zarzucił mu więc popełnienie ponownie przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art.178a§4 k.k. Jeżeli w trakcie postępowania karnego, przed jego zakończeniem poprzednie skazanie Jana Kowalskiego ulegnie zatarciu, na skutek upływu czasu, wówczas Sąd powinien skazać Jana Kowalskiego za przestępstwo z art.178a§1 k.k. eliminując §4 k.k. Uprzednia karalność Jana Kowalskiego za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia auta pod wpływem alkoholu musi zatem zachodzić nie tylko w momencie popełnienia czynu, ale również w dacie wydania wyroku skazującego.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości – czy uniknę więzienia?

W związku z powyższym pojawia się pytanie czy kierowca oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., w każdym przypadku zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna i zależy przede wszystkim od tego, na jaką karę sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. był uprzednio skazany.

W tym zakresie wskazać można na dwie sytuacje:

 1. W przypadku, gdy za poprzednio popełnione przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. kierowca został skazany na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, wówczas za nowe przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd zgodnie z art. 69 § 4 k.k może orzec wobec niego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania „jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach”. Ponadto należy wskazać, iż Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, tylko w sytuacji gdy orzeczona względem sprawcy przestępstwa kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku (wynika to z art. 69 § 1 k.k.).  
 2. Natomiast kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., który uprzednio był skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a poprzednie skazanie nie uległo zatarciu w toku procesu, Sąd nie może ponownie orzec kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Innymi słowy, kierowcy skazanemu uprzednio za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. W takim przypadku jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec nietrzeźwego kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to zastosowanie przez Sąd art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Więcej na temat: Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości znajduje się w artykułach:

Kara za ponownie kierowanie samochodem po alkoholu

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo z art. 178a par 4 k.k.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | 47 komentarzy